Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 2013

Jaarverslag Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland 2013

In 2013 heeft Landelijk Schoon, zoals in voorbije jaren, haar visie en expertise bij diverse projecten ingebracht. Een aantal daarvan wordt in dit verslag toegelicht.

Het locatiebeleid voor windturbines en de uitwerking daarvan op de verschillende bestuurlijke niveaus blijven ons zorgen baren. De consequenties voor landschap en omwonenden zijn groot. Wij houden de ontwikkeling van plannen voor nieuwe locaties nauwlettend in het oog en reageren, op het juiste moment in de procedures, op (ontwerp-) plannen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Zo heeft Landelijk Schoon, conform haar visiedocument, een zienswijze ingediend op de Rijksnota “Ontwerp Structuurvisie Windenergie op Land”.
Op provinciaal niveau onderschrijven we de hoofdlijnen van het restrictieve provinciale beleid. Op gemeentelijk niveau worden bestaande plannen in samenwerking met het Kritisch Platform Windenergie gevolgd. Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen die het stadium van planprocedures hebben bereikt en is er onvoldoende reden tot zorgen.

Samen met ondermeer De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft Landelijk Schoon de Nederlandse overheid om informatie gevraagd over kosten-batenanalyses die mogelijk zijn uitgevoerd bij het vaststellen van de taakstellingen t.a.v. windenergie. Onduidelijk is op welke wijze deze taakstellingen tot stand zijn gekomen en of daarbij een integrale afweging is gemaakt. Indien noodzakelijk wordt een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op een antwoord van rijkswege wordt nog gewacht.

Onze bezwaren tegen de plannen van het Hoogheemraadschap voor de herinrichting van de Westfriesedijk bij Winkel hebben wij onverkort gehandhaafd. Inmiddels hebben wij een zienswijze ingediend op het besluit van het College van Hollands Kroon om het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een omgevingsvergunning te verlenen. Het antwoord daarop van de gemeente bevredigt ons allerminst. We zijn dan ook in beroep gegaan. In het eerste kwartaal van 2014 zal dit beroep voor de rechtbank in Alkmaar dienen.
Doel van deze rechtsgang is het in standhouden van het Westfriese erfgoed bij uitstek: de Omringdijk. Speerpunten in de procedure zijn het bestrijden van de aanwijzing van de Westfriesedijk tot gebiedsontsluitingsweg (GOW) en de eventuele aanleg van een fietspad onderaan de dijk en niet óp de dijk

In het kader van de renovatie van de N239 is door de provincie Noord-Holland inmiddels een trajectstudie uitgevoerd. Landelijk Schoon heeft verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om de N239 nabij Aartswoud te verbinden met de N242. De Westfriesedijk bij Winkel zou hierdoor dusdanig ontlast worden dat de voorgenomen herinrichting van de Westfriese Omringdijk overbodig wordt.
De informatie die we tot nu toe hebben ontvangen is weinig hoopgevend maar we wachten op een definitief standpunt van de provincie.
De aanpassing van de kruising Westfriesedijk- Langereis-N239 is in opzet grotendeels als besproken in ons contact met de provincie.

Landelijk Schoon heeft in samenwerking met Dik de Waal uit Venhuizen een evaluatie van de dijkverzwaring aan de Zuiderdijk van Drechterland opgesteld.
De evaluatie biedt een overzicht van negatieve èn positieve zaken; ervaringen waar profijt van kan worden getrokken bij de versterking van de dijk Hoorn-Amsterdam. Taakstelling voor de toekomst is immers om zaken die nu misgegaan zijn, te voorkomen. Uitgangspunt daarbij zal moeten zijn: blijf van de dijk af en kies voor buitendijks aandijken waar dat voor de waterveiligheid noodzakelijk is.
De evaluatie is toegezonden aan enkele bestuursorganen waaronder het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij hebben verzocht de evaluatie in positieve zin te gebruiken voor de vervolgwerkzaamheden aan de dijk Hoorn-Amsterdam.
Inmiddels is een Inspiratieboek verschenen met als thema de inrichting van de oeverdijken langs de Markermeerkust. De procedures rond de vergunningaanvragen voor de dijkversterking zullen in de eerste helft van 2014 van start gaan.

Landelijk Schoon is betrokken geweest bij het voornemen tot splitsing van een boerderij in Zuidermeer in 2 woningen. Van gemeentewege werd erop gewezen dat bij splitsing de rieten kap geprepareerd dient te worden. Reden is dat de ontstane woonverdichting extra maatregelen voor de brandveiligheid vereist. Voorts is grondonderzoek verplicht. Er bestaan subsidieregelingen om dit leed te verzachten maar helaas brachten deze verplichtingen toch teveel extra kosten met zich mee.

Het informatiebord nabij Aartswoud (bij het voormalige stoomgemaal) is danig aangetast. Het bord is eind juni 2004 onder auspiciën van Landelijk Schoon geïnstalleerd. Het geeft informatie over de Omringdijk en de Groetpolder en omgeving.
Gelet op de aard van de aantasting van het bord is mogelijk sprake van een fabricagefout. Een ongewijzigde herdruk van de paneeltekst en -afbeeldingen is de oplossing. Gezien de omstandigheden biedt de firma deze tegen kostprijs aan. In de loop van 2014 zullen we, met hulp van een sponsor, de restauratie kunnen realiseren.

De organisatie van de kerstmarkt in de kerk van Hensbroek zocht naar een historisch verantwoorde besteding van de opbrengst; mogelijk in de vorm van beplanting van het kerkelijk erf. In het verleden hebben wij de restauratie en het planten van enkele bomen via het Schilstra-potje mede gefinancierd. Landelijk Schoon heeft inmiddels een passend advies uitgebracht en is benieuwd naar de resultaten daarvan “in natura”.

Het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied is de laatste fase op weg naar een definitief advies ingegaan. Het gaat daarbij om een programma inclusief plan van aanpak voor de huidige en toekomstige waterveiligheid en zoetwatervoorziening in de Rijn-Maasdelta en het IJsselmeergebied. De deltabeslissingen en voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma worden uiteindelijk opgenomen in het Nationaal Waterplan.
Landelijk Schoon heeft meermalen de consultaties voor de betrokken maatschappelijke organisaties bijgewoond en op onderdelen haar opvattingen naar voren gebracht. Naar verwachting wordt het definitieve advies voor het IJsselmeergebied in mei 2014 aan de Deltacommissaris uitgebracht.

Tot slot nog enkele zaken waar Landelijk Schoon in 2013 zich mee bezig heeft gehouden: het beoordelen van bestemmingsplannen in de gemeente Drechterland, de sloop van een karakteristieke stolp in Oostwoud, het redigeren van het boek van Dik de Waal over de molen van Schellinkhout, de vondst van 2 graven aan de Burgemeester Zijpweg in Venhuizen, de ondersteuning ten aanzien van procedures en mogelijkheden bij de bouw van een transformatorstation in de gemeente Hollands Kroon, de nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsplan als nieuw instrument op het terrein van de ruimtelijke ordening voor het plannen van de leefomgeving.

Pieter van den Berge

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.