Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 2018

Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland - Jaarverslag 2018

Om met een wel erg heugelijke gebeurtenis te beginnen: tijdens de najaarsstreekmiddag op 3 november 2018 in de Laurenskerk in Kolhorn heeft Willem Messchaert een oorkonde van Landelijk Schoon ontvangen uit handen van de voorzitter Mieke Peetoom.
Zij sprak haar grote waardering uit voor zijn vele verdiensten op het gebied van landschap en cultuurhistorie. De uitreiking verleende aan de streekmiddag een extra feestelijk accent in het jaar waarin het 600-jarig bestaan van Kolhorn wordt gevierd en op een plek waar Willem Messchaert zijn sporen inmiddels heeft verdiend.

De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam zal naar het zich laat aanzien in 2019 van start zal gaan. In het voortraject van deze ingrijpende operatie hebben wij onze visie meermalen kenbaar gemaakt; de laatste keer eind 2018 toen de huidige plannen ter visie lagen. Momenteel loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Vooruitlopend op de afhandeling daarvan is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Bij de versterking van de Schermerdijken zijn we vrij intensief betrokken geweest. Door de samenwerking in een alliantie kon een sterkere positie in het overleg met de betrokken instanties, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar, worden ingenomen. De resultaten van onze inbreng zijn gematigd positief. Toch waren er enkele leermomenten: eventuele bezwaren vroegtijdig in de fase van het projectplan inbrengen, communicatie over besluiten duidelijk vastleggen, procedurele ontvankelijkheid van deelnemende organisaties vroegtijdig regelen.
Inmiddels zijn de werkzaamheden van start gegaan en is het zaak de realisering van de gemaakte afspraken te volgen.

Een aantal gemeenten waaronder de gemeente Medemblik is op een positieve manier bezig om het erfgoedbeleid vorm en inhoud te geven bezig. Naar voren komt de noodzaak tot meer professionalisering van de sector met een duidelijke inbreng van vrijwilligersorganisaties. Volgens Landelijk Schoon zijn samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en een sterke relatie vanuit de politiek, essentieel. Inhoudelijk staat in de benadering van het erfgoed het “Verdrag van Malta” centraal. Aan de daarin opgenomen uitgangspunten moeten alle gemeenten voldoen. Het opstellen van een erfgoedvisie is een eerste voorwaarde voor beleidsvoering maar helaas blijft een vastleggen daarvan door opname in concrete bestemmings-/omgevingsplannen nog vaak achterwege.

Het stiltegebied Grootslag-West dreigt ingeperkt te worden. Wij hebben bedenkingen geuit tegen dit voornemen van de provincie Noord-Holland waardoor een deel van de Weelen in de gemeente Stede Broec als stiltegebied afvalt. Het zou zinnig zijn een oasegebied te handhaven niet alleen vanwege de natuurwaarde maar ook controle over de geluidsnormen te blijven te houden. Samen met andere organisaties en inwoners uit de regio heeft Landelijk Schoon deelgenomen aan een door de provincie belegde “stiltetafel”. Het gunstige resultaat is dat de provincie heeft besloten het stiltegebied Grootslag-West te handhaven.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseerde in 2018 een bijeenkomst over Watererfgoed. De discussie richtte zich op de vertaling van de “Visie op Watererfgoed” naar een concreet “Plan Watererfgoed”. Landelijk Schoon heeft haar inbreng geleverd in de discussie. Deze bleef toch wat vrijblijvend en slechts af en toe praktijkgericht. Duidelijk werd wel dat de lokale geschiedenis nog te weinig leeft onder de jeugd. Meer aandacht daarvoor op de basisscholen verdient stimulering.

Camping Het Hof in Wijdenes is van eigenaar gewisseld en overgenomen door een investeringsmaatschappij. Er zijn plannen voor gebiedsuitbreiding en de bouw van permanente bungalows. In verband met mogelijk waardevolle resten van een vroegere dwangburcht is archeologisch onderzoek gewenst zodat vastgesteld kan worden of bij de bouw deze resten niet onaanvaardbaar worden aangetast. We hebben Het College van Drechterland op de hoogte gesteld van onze zorgen over de plannen. Het voornemen is om in de loop van 2019 met de bouw te beginnen.

De verbetering van de N239 is in de fase van de planvorming beland. In het kader van het vooroverleg over het bestemmingsplan “Maatregelen N239” is Landelijk Schoon om commentaar verzocht. Het bestemmingsplan strekt zich uit over 2 gemeenten (Opmeer en Hollands Kroon) en betreft het deeltraject van Nieuwe Niedorp tot de A7. In een eerder stadium is er al contact geweest met de provincie NH als wegbeheerder en met Archeologie Westfriesland. In diverse bijeenkomsten hebben we overleg gehad met beide betrokken gemeenten (Opmeer en Hollands Kroon) en vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland.
Onderwerp van gesprek waren vormgeving en uitvoering van de rotonde bij de Langereis/N239/Westfriesedijk Winkel, de rotonde bij de N239/afslag Aartswoud en de oplossing voor de versmalling van weg plus fietspad bij het voormalig stoomgemaal bij Aartswoud.
De rotonde bij de Langereis/Westfriesedijk is aangepast n.a.v. een eerder overleg met Landelijk Schoon: opschuiven richting Niedorp en benadrukken van het verloop van de Westfriesedijk. We hebben aangegeven dat de Dikke Paal behouden dient te blijven op die locatie. Duidelijkheid kon men op dat punt nog niet geven.
De oplossing voor een rotonde bij de afslag Aartswoud is voor verbetering vatbaar. Zo zouden voor het verloop van de beoogde voortzetting van het fietspad achter de dijk de alternatieven beter onderzocht moeten worden. We denken daarbij aan de mogelijkheden daarvoor aan de zuidkant van de N239.
Een oplossing voor de versmalling van de N239 bij het voormalige gemaal wordt gezien in de aanleg van een fietsbrug waardoor een grotere verkeersveiligheid voor de fietsers is gewaarborgd. Wij kunnen instemmen met deze oplossing maar hebben gewezen op de historisch waardevolle locatie met restanten van het gemaal, de teksten in het bruggenhoofd en de deels nog aanwezige Noordse stenen als dijkbescherming. Een complex waar zeer zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Op het aldaar onder auspiciën van Landelijk Schoon gerealiseerde informatiebord is meer over de historie van deze plek te vinden.
We houden de vinger aan de pols bij de verdere uitwerking van de plannen. De juridische planprocedures zullen naar verwachting in 2019 gestart worden met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wij zullen zo nodig daarvan gebruik maken.

Vooruitlopend op de aanpak van de N239/trajectgedeelte A7 tot Medemblik heeft de provincie Noord-Holland ons verzocht om commentaar op de aangepaste concepttekeningen en visuals voor een ovatonde bij Medemblik. In eerste instantie wordt gestreefd naar een tijdelijke oplossing voor plm. 10 jaar. Het betrof een verkennend gesprek die een voortzetting vormde van het contact dat geruime tijd geleden al heeft plaatsgevonden toen de eerste grove schetsen zijn gemaakt.
We zijn ingenomen met deze vroegtijdige informele raadpleging en blijven over dit onderwerp in overleg met de provincie.

De ontwikkeling van zonneparken heeft ook in 2018 onze aandacht opgeëist. Al eerder hebben wij onze visie gegeven op deze ontwikkeling toegespitst op de belangen van het landschap in de regio Westfriesland. In onze zienswijze beperken wij de mogelijkheden voor zonneparken in onze regio aanzienlijk en wijken daarin af van inhoud van de provinciale nota “Ruimtelijke spelregels voor zon in landelijk gebied”. We hebben dit de provincie ook laten weten in een reactie op het provinciale Ontwerp “Uitvoeringregeling opstelling Zonne-energie Noord-Holland”. In haar Nota van Antwoord geeft de provincie uitgebreid commentaar op de door ons aangegeven aandachts- en standpunten maar helaas brengt dit ons niet nader tot elkaar. Inmiddels gaan de ontwikkelingen door en is onder meer een zonnepark in Andijk gerealiseerd en zijn er plannen voor een zonnepark van ca. 40 ha. in de gemeente Hollands Kroon/Wieringermeer.
De gemeente Koggenland heeft een concept Beleidsnota Zonneparken Koggenland opgesteld. LTO Noord heeft hierop een zienswijze ingediend die op hoofdlijnen overeenstemt met de door ons geformuleerde visie op zonne-energie en de aanleg van parken. We hebben de LTO zienswijze dan ook van harte ondersteund.

De gemeente Opmeer heeft een herziening van het bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018 voorbereid. In het kader van het vooroverleg is vooral gereageerd op de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen splitsingsregeling voor stolpen. We zijn het eens met de voorgenomen verruiming van de splitsingsmogelijkheden van stolpen in meerdere wooneenheden. Wel wordt aangeraden niet alleen de ruimte van de stolp zelf als uitgangspunt te nemen maar het totale ensemble erbij te betrekken dus inclusief erf en bijgebouwen. Wat Landelijk Schoon betreft ligt de nadruk op het behouden van de uiterlijke verschijningsvorm van de stolp. Voor het behoud van stolpen in het Noord-Hollandse landschap is het in veel gevallen al mooi al de externe kenmerken in al hun pracht en praal gehandhaafd kunnen blijven.
Ook de Boerderijenstichting Noord-Holland is bij het vooroverleg geraadpleegd. Met als uitgangspunt samen sterker is met hen afgesproken gezamenlijk te reageren waarbij wij het advies van de Boerderijenstichting hebben onderschreven.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025. De samenstelling van het bestuur en de positie van Landelijk Schoon binnen het geheel van landschap- en erfgoedorganisaties zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
Verjonging en aanvulling van het aantal bestuursleden is dringend gewenst. Daarnaast brengt de voorgenomen invoering van de Omgevingswet gewijzigde verhoudingen en procedures met zich mee die een herpositionering van onder meer vrijwilligersorganisaties als Landelijk Schoon vereisen. We verkennen in dat kader de mogelijkheden van samenwerking, ondersteuning en kennisuitwisseling met andere vrijwilligersorganisaties maar ook met de professionele organisaties en instellingen die zich met landschap en erfgoed bezighouden.

Pieter van den Berge/SLSW
22-03-2019.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.