Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek

Landelijk Schoon Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg

Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Landelijk Schoon » Beleidsplan

Beleidsplan 2010-2015

Algemeen.
De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland is opgericht op 10 november 2004 en vindt haar oorsprong in de op 6 augustus 1924 opgerichte vereniging “Oud West-Friesland” thans bekend onder de naam Westfries Genootschap. De Stichting is rechtsopvolger van de Commissie voor Landelijk Schoon die door het Historisch Genootschap “Oud West-Friesland” in 1926 is ingesteld.
De Stichting telt thans 7 bestuursleden en wordt zo nodig bijgestaan door adviseurs. Het werkgebied van de Stichting omvat de regio West-Friesland. West-Friesland is een gebied met ongeveer 400.000 inwoners, gelegen in het Noorden van de provincie Noord-Holland. Het wordt omsloten door de Westfriese Omringdijk; een eeuwenoude 126 km lange dijk die sedert 1983 bescherming geniet als provinciaal monument maar ook thans nog een essentiële functie vervult als waterkering.
Ook de aan West-Friesland grenzende gemeenten behoren tot het werkgebied van de Stichting.

De Stichting heeft in de akte van oprichting d.d. 10 november 2004 alle van belang zijnde zaken geregeld waaronder: doelstellingen, samenstelling van bestuur en wijze van benoemen, de wijze waarop de Stichting haar vermogen verwerft, beheert en besteedt, haar taken en bevoegdheden en de besluitvorming.

Doelstellingen.
De doelstellingen van waaruit de Stichting haar activiteiten verricht kunnen als volgt worden geformuleerd:
1. Het meewerken aan het zoveel mogelijk in stand houden van het streekeigen landschap in het werkgebied door het in goede staat houden, beheren en beschermen van landschapselementen. Daarbij gaat het niet alleen om het landschap in traditionele zin (groen, bomen, water e.d.) maar ook om de raakvlakken met het stedelijk gebied, de gebouwde omgeving is eveneens landschap. De stedelijke horizon beïnvloedt de beleving van het landschap.
De Stichting is een soort bewaker van het streekeigene maar ook de promotor daarvan.
2. Het bevorderen van kennis over en onderzoek naar de geschiedenis en het streekeigene van het landschap, terreinen en haar bebouwing in het werkgebied.
3. Het geven van voorlichting over het werkterrein van de Stichting.
4. Samenwerken met andere organisaties, binnen en buiten het Westfries Genootschap, met een soortgelijk doel.
De doelstellingen van de Stichting spruiten voort uit een gezond verantwoordelijkheidsgevoel voor een mooie en leefbare omgeving nu en in de toekomst.

Actueel beleid.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door inspirerend en stimulerend bezig te zijn. Contacten en samenwerking met de lokale Historische Verenigingen zijn daarbij essentieel; deze worden continu verder uitgebouwd en inhoud gegeven.
De middelen die de Stichting hanteert bij het verwezenlijken van haar doelen zijn onder meer:
-  overleg met rijk, provincie, gemeenten, het waterschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
-  gebruik maken van de wettelijke en statutaire mogelijkheden om de mening van de Stichting kenbaar te maken en kracht bij te zetten. Zo hebben diverse gemeenten de Stichting voor Landelijk Schoon opgenomen als instantie in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening.
-  beoordelen van plannen (zoals bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen), rapporten enz. en het vertalen daarvan naar de achterban toe. Landelijke nota's volgen en op lokaal/regionaal niveau in stelling brengen. De hiermee verworven kennis dient als leidraad bij de advisering en wordt toegepast op de praktische problemen.

Bij het verwezenlijken van haar doelen gaat het niet alleen om het landschap en de natuur maar ook om de “meubilering”, de cultuurhistorische elementen en monumenten in dat land-schap.
In het algemeen gaat het daarbij om de grote lijn, maar niet zonder gevoel voor detail. Het gaat daarbij om: weg- en dijkprofielen, karakteristieke landschappen, dorpsgezichten, beplantingen, sloten- en perceelstructuur en de Omringdijk als landschappelijk element. Ook bruggetjes, weggetjes, stolpen, molens en kerkgebouwen behoren tot de meubilering die de aandacht van de Stichting heeft.
Tot slot zijn er dan nog de detailelementen als hekwerken, pilonen, bovenlichten met hun versieringen als levensbomen en de typische ronde schoorstenen die een aantrekkelijke en decoratieve rol vervullen.

Communicatie.
Via diverse media informeert, communiceert en presenteert de stichting zich.
-  regelmatige contacten met de pers zowel mondeling als via de uitgifte van persberichten.
-  bijhouden van een eigen website (nu nog via het Westfries Genootschap) als middel voor communicatie en informatie zowel intern als extern.
-  bijdrage aan de jaarlijkse bundel van het Westfries Genootschap.
-  bijdragen aan 't Vierkant, cultuurhistorisch tijdschrift van het Westfries Genootschap (verschijnt 3 maal per jaar).
-  bijdragen aan externe tijdschriften en informatiebulletins.
-  uitreiken van oorkonden als blijk van waardering voor de totstandkoming van waardevolle restauraties of andere initiatieven.
-  het geven van deskundig advies aan particulieren.

Concrete aandachtsvelden en projecten.
-  Behoud van de Westfriese Omringdijk. In 2007 is begonnen met de verzwaring van het dijklichaam aan de zuidkant van de regio West-Friesland (de Zuiderdijk). Speciale aandacht krijgt daarbij de dijkbekleding met noordse steen 1) , het bewaken van de archeologische waarden van de dijk en de aangelegen molen van Schellinkhout (inclusief kolk en sluis).
De verzwaring van het dijkvak Hoorn-Schardam zal vanaf ca. 2010 worden aangepakt. Ook deze werkzaamheden zullen kritisch worden gevolgd met hulp van onze vaste adviseur de heer De Waal uit Venhuizen. Suggesties voor een gedegen aanpak zijn en worden in de komende jaren gedaan, gebaseerd op ervaringen met de Zuiderdijk van Drechterland.
-  Het behoud van stolpen en het voorkomen van sloop hebben bij voortduring de aandacht van de Stichting.
-  De uitgangspunten en regels zoals opgenomen in respectievelijk de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) worden regelmatig in de praktijk aan de ruimtelijke plannen getoetst.
-  Hieronder vallen ondermeer de plannen voor woonlandschappen in het gebied van de Kromme Leek, de plannen voor de locatie en revitalisering (regionale) bedrijventerreinen, de plannen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur met name de Westfrisiaweg.
-  Een structurele taak van de Stichting is de beoordeling van de structuurplannen, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen van de gemeenten in en aangrenzend aan haar werkgebied.
-  In toenemende mate worden initiatieven genomen voor de bouw van windturbines. De Stichting rekent het tot haar taak de plannen hiervoor met name op de landschappelijke consequenties te beoordelen. De Stichting voor Landelijk Schoon heeft een algemene visie op deze problematiek geformuleerd die als uitgangspunt wordt gehanteerd bij de beoordeling van de plannen.
-  De contacten met de Historische Verenigingen hebben permanente aandacht. De Stichting streeft naar een intensivering van de contacten en een verbetering van de inhoudelijke afstemming van de samenwerking per gemeente. Waar nodig streven we naar andere lokale contacten.
-  De Stichting organiseert met een zekere regelmaat symposia en themabijeenkomsten teneinde de contacten met verwante organisaties en de Westfriese bevolking te onderhouden en te versterken. Zo zal in 2011, in het kader van het 85-jarig jubileum van Landelijk Schoon, een symposium over bedrijventerreinen worden georganiseerd.
-  Voorts streeft de Stichting naar het bevorderen van haar naamsbekendheid onder de West-Friese bevolking van jong tot oud.
-  De Stichting Landelijk Schoon ondersteunt het voornemen van het Rijk om maatregelen te nemen tegen leegstand en verpaupering van voormalige agrarische bedrijfswoningen. De vorderingen, w.o. het formuleren van een wetsvoorstel, worden nauwlettend gevolgd en van kritisch commentaar voorzien.
-  De Stichting houdt een inventarisatie, in hoofdzaak onder de Historische Verenigingen, van alle landschapselementen buiten de bebouwde kom die bescherming verdienen.
-  Bij de realisatie waterbergingsprojecten zou beter rekening gehouden moeten worden met de bestaande structuur van de waterhuishouding in het omliggende gebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is op de goede weg. Landelijk Schoon volgt toekomstige projecten kritisch.
-  Landelijk Schoon streeft naar een vermindering van de lichtintensiteit van de verlichting langs de A7 ten noorden van Purmerend. Bij Rijkswaterstaat zal hierop worden aangedrongen.
-  De Stichting Landelijk Schoon zal het legaat uit de nalatenschap van mevrouw van Otterloo conform haar laatste wilsbeschikking bestemmen voor “de restauratie van boerderijen en/of een speciaal Westfries of streekeigen gebouw.”
-  Landelijk Schoon streeft naar het behoud van het unieke molencomplex van de Grote Molen in Schellinkhout. De werkzaamheden en plannen voor restauratie worden nauwlettend gevolgd.
-  De contacten met de provincie zullen waar mogelijk worden versterkt.
-  De Stichting streeft een verantwoord kleurgebruik na bij buitenschilderwerk in West-Friesland. In dat kader heeft de Stichting een brochure uitgebracht met tips voor historisch verantwoord kleurgebruik. Voorts worden individueel kleuradviezen uitgebracht aan particulieren en bedrijven.
-  De decentralisatie van het rijksbeleid op het terrein van de monumentenzorg wordt kritisch gevolgd. Met name de invulling daarvan op gemeentelijk niveau heeft de aandacht van de Stichting.

Vermogen.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. rente;
c. donaties van het Westfries Genootschap;
d. bijdragen van derden;
e. subsidies;
f. andere inkomsten.

Het bestuur van de Stichting is verplicht van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting administratie te voeren zodat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting bekend zijn.
Jaarlijks wordt de balans en staat van baten en lasten opgemaakt en vastgesteld. Eveneens jaarlijks wordt een verslag samengesteld van de activiteiten van de Stichting en vastgesteld.

Voor het overige worden zaken aangaande het verwerven, beheren en besteden van vermogen geregeld in de Akte van Oprichting van de Stichting d.d. 10 november 2004 art. 3, art. 5 lid 2, 3 en 4, art. 6 lid 2, art. 10 lid 1, 2 en 3, art. 13 lid 3, 4, 5 en 6.

Blokker, 3 oktober 2010.

NOOT:
1) Ondanks herhaalde verzoeken aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland zal bij de dijkverbetering tussen Hoorn en Enkhuizen de originele noordse steen slechts ten dele worden teruggeplaatst.

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.