Voor wat betreft de activiteiten van het Westfries Genootschap was het na de medewerkersbijeenkomst op 18 december 2013 even een rustige periode. Maar dat duurde niet lang. Op 6 januari gaf de Commissie Kap en Dek de cursus Kap Zetten. Een belangrijke cursus, vooral voor de dames die voor het eerst het Westfriese kostuum gaan dragen. Maar ook nuttig voor mannen die bij deze cursus het nodige kunnen zien en leren. Om deze reden woonde ik de cursus ook bij. Ik hoop dat ik daardoor beter in staat ben om mijn vrouw Marijke te helpen als zij haar kap moet zetten. Velen van u weten hoe (in)spannend het soms is om de kap op te zetten en hoe veel tijd dat kost.

Barbara Zweet-Donker zet het zwarte ondermutsje op bij een cursiste.
Barbara Zweet-Donker zet het zwarte ondermutsje op bij een cursiste.

Op dezelfde dag dat ik op het Timmermansgildehuis was voor de cursus, kreeg ik bezoek van Martin Menger van het Dagblad voor West-Friesland/ Enkhuizer Courant. Wij spraken over het succes van het Westfriesland Kwartet. Daar is inmiddels de tweede druk van gemaakt en het is weer volop verkrijgbaar bij het secretariaat. Tijdens zijn bezoek maakte Martin meteen een mooie foto van de deelnemers aan de cursus ten behoeve van de krant.

Lies Smit zet het witte kanten ondermutsje op bij een cursiste.
Lies Smit zet het witte kanten ondermutsje op bij een cursiste.

Het nieuwe jaar bracht ook droevige berichten zoals berichten van overlijden van trouwe leden. Ik wil hen op deze plaats niet allemaal noemen. Een uitzondering maak ik voor ons lid van verdienste Cornelis Suffridus Vis die op 25 december 2013 overleed en voor Henk Bindervoet die op 3 januari 2014 overleed. Henk heeft 26 jaar in de woning Dal 3 gewoond.
Hij was niet alleen onze huurder, maar hij hield ook een oogje in het zeil bij het Timmermansgildehuis en hij hielp ons als vrijwilliger. De tuin achter het huis was altijd een lust voor het oog. Wij zijn Henk veel dank verschuldigd.

Januari is ook de maand dat er veel vergaderingen en besprekingen plaats vinden. Samen met bestuurslid Joop Schouten en penningmeester Peter Koopman praatte ik met een deskundige over de aanpak van het groot onderhoud van de woning Dal 3. Het wordt een behoorlijk klus, maar het bestuur is van mening dat de woning de investering en alle inspanningen waard is.

Verder kwamen er ook al weer diverse commissies bij elkaar. Zelf was ik aanwezig bij de vergaderingen van de PR medewerkers, van de Commissie Presentatie en van de Commissie Organisatie en Educatie (Coe). De groep PR medewerkers bestaat uit een aantal vrijwilligers die de PR kraam met boeken, vlaggen, kwartetspellen en andere artikelen bemensen bij tal van activiteiten. Dit gaat om ‘eigen’ activiteiten zoals de streekmiddagen en de Westfriezendag, maar ook activiteiten van derden zoals de Landbouwtentoonstelling in Opmeer. In de Commissie Presentatie spraken we onder meer over de Commissiemiddag op 5 april, de toekenning van de Auroraprijs in 2014 en de lezingen in het najaar. De Commissie Coe is volop bezig met de voorbereidingen van de voorjaarsstreekmiddag in De Weere op 17 mei 2014 en de Westfriezendag in Schagen op 6 september 2014. Ook hadden we het in onze vergadering over educatie, bijvoorbeeld over de cursus Kennismaken met Westfriesland voor nieuwe gemeenteraadsleden. Deze willen we in oktober 2014 gaan geven.

Lies Smit vertelt over het oude gebruik om in de kap te blazen voor deze opgezet wordt.
Lies Smit vertelt over het oude gebruik om in de kap te blazen voor deze opgezet wordt. Dit om de boze geesten te verjagen.

Ik wil nog even met u teruggaan naar december 2013. Als abonnee van Skroivendevort kreeg ik het decembernummer met de post thuisgestuurd. Een bijzonder nummer, want het blad bestaat 25 jaar en het blad van december was nummer 100. Graag wil ik het bestuur van Stichting Creatief Westfries, de redactie, de ledenadministrateur van het blad en alle schrijvers feliciteren met dit jubileum. Vijfentwintig jaar lang hebben vele schrijvers ons in onze eigen streektaal laten genieten van ontroerende of humoristische ‘verhale en roime’. Siem de Haan heeft op bladzijde 1 van Skroivendevort van de eerste jaargang nummer 1 met zijn lied ‘Weerom Westfries’ treffend verwoord waarom we het Westfries in ere willen houden.
In een van de coupletten schrijft hij:

Want ik zou toch zo graag nag heêl lang nei vandaag
ja het liefst tot in lengte van jare
deuze taal van dut land, deuze zuivere briljant
as een roikdom, een erfdeêl beware!


Beter dan Siem de Haan kan ik het niet verwoorden.

Tekst en foto's: Jan Smit

Jan Smit voor de poort bij de steeg die naar het Timmermansgildehuis leidt..
Jan Smit voor de poort bij de steeg die naar het Timmermansgildehuis leidt. Rechts de woning Dal 3. Foto: Margreet de Reus.