Voorwoord

Een werkgroep Biografieën van de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap is al geruime tijd bezig met het verzamelen van namen van personen die voor West-Friesland van betekenis zijn geweest, lokaal en/of regionaal. Ook zij die geboren zijn in West-Friesland en landelijke bekendheid genoten, komen in aanmerking voor het WBW. En tenslotte namen van niet-Westfriezen die toch voor West-Friesland van belang zijn geweest. Vooralsnog worden nog levende personen niet in het WBW opgenomen.

De opzet van het WBW is van een persoon de basisgegevens te vermelden met zijn of haar verdiensten. Wanneer over een persoon reeds is geschreven, wordt daar in de literatuuropgave, aangeduid met Literatuur, naar verwezen.
De werkgroep Biografieën heeft dankbaar gebruik gemaakt van bijdragen van diverse historische verenigingen in West-Friesland, maar ook particulieren hebben bijdragen geleverd. Bij vermelding: Gegevens aangeleverd door, kunt u zien welke instelling of persoon de bijdrage heeft geleverd.
Wanneer geen bron wordt vermeld, betekent dit dat de werkgroep Biografieën van de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap de informatie uit de genoemde literatuur heeft overgenomen. Als de gegevens slechts op één van de genoemde titels is gebaseerd, dan is deze vermeld.
Gegevens uit het WBW kunnen door een ieder worden gebruikt, mits met bronvermelding: Westfries Biografisch Woordenboek.

Met nadruk stelt de werkgroep Biografieën, dat deze publicatie op internet een eerste poging is om het Westfries Biografische Woordenboek van de grond te tillen.
De werkgroep is zich bewust van mogelijke fouten of omissies. Graag ziet de werkgroep dan ook uw aanvullingen of correcties tegemoet.
De werkgroep Biografieën hoopt door de eerste reeks West-Friese biografieën op Internet te plaatsen, historische verenigingen te stimuleren hun plaatselijke favoriet via een invulformulier bij de werkgroep aan te melden om in het WBW te worden opgenomen. Tezijnertijd kan worden gedacht aan een uitgave in boekvorm.

Als u van mening bent dat een persoon opgenomen dient te worden in het West-Fries Biografisch Woordenboek, klik dan op de volgende LINK om contact op te nemen met het secretariaat van het Westfries Genootschap:
Contactgegevens van het secretariaat.

De werkgroep beslist uiteindelijk of de opgegeven persoon in het WBW wordt opgenomen.

Voor artikelen over en van desbetreffende personen wordt verwezen o.a. naar diverse jaarboeken en tijdschriften, zoals:
De Speelwagen, populair maandblad in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ. Officieel orgaan van de Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier. Meijer's boek en handelsdrukkerij te Wormerveer, het maandblad verscheen vanaf 1946 tot en met 1956.
West-Friesland's Oud en Nieuw, (WFON) Jaarboek van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, thans geheten: Westfries Genootschap, verschenen vanaf 1926 tot heden.
Ach Lieve Tijd West-Friesland en de Westfriezen, (ALT W-F) is een uitgave van Waanders in samenwerking met het Westfries Genootschap. Verscheen in 1998/1999/2000 in 20 afleveringen in een oplage van 10.000 exemplaren per aflevering.
Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) en het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW).
Brochures van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum, (St. V.W.M.).

Verder wordt regelmatig verwezen naar jaarboeken van Historische verenigingen. Bovenstaande naslagwerken zijn o.a. ter inzage in Hoorn, Westfries Archief en te Alkmaar, Regionaal Archief.

Per post is het adres: Secretariaat Westfries Genootschap, werkgroep Biografieën, Postbus 2125, 1620 EC Hoorn.
Telefoon 0229-21 71 21 (dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur).