Het jaar 2019 is al weer een paar weken oud. Langzamerhand beginnen alle activiteiten weer op gang te komen. Voor het Westfries Genootschap is het jaar 2019 een lustrumjaar. We vieren dat onze vereniging 95 jaar bestaat. Volgens Van Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is dat een kroonjaar. Waarvan akte.

Bestuur Westfries Genootschap op 1 september 2018.
Bestuur Westfries Genootschap op 1 september 2018. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

Omdat het oude beleidsplan liep tot en met 2018 is er voor de periode 2019 tot en met 2023 een nieuw beleidsplan opgesteld. Na het overleg met afgevaardigden van de commissies en de onder de paraplu van het Westfries Genootschap vallende stichtingen op de commissiemiddag in Obdam, is er een commissie van zes personen aan de slag gegaan om een nieuw beleidsplan te schrijven. Het nieuwe beleidsplan is door het algemeen bestuur op 14 november 2018 goedgekeurd en vastgesteld. In het beleidsplan is onder andere geformuleerd wat de huidige betekenis van het Westfries Genootschap is. Met andere woorden doet onze vereniging er 95 jaar na de oprichting nog toe? Het Westfries Genootschap heeft in meer of mindere mate de volgende kenmerken:
   a. Een ‘nette’ actiegroep, denk aan het opkomen voor de Westfriese Omringdijk, stolpen en andere monumenten.
   b. Een veel geraadpleegde bron van kennis met betrekking tot de cultuurhistorie van Westfriesland.

Anemonen in de buurt van Midwoud.
Anemonen in de buurt van Midwoud. (Foto Jan Smit)

   c. Overkoepelend orgaan, dan wel verbindend element tussen de onder onze paraplu vallende commissies, stichtingen en vereniging en voor de plaatselijke historische verenigingen en stichtingen in Westfriesland.
   d. Een vereniging die de belangen van de leden behartigt: ontmoeting, gezelligheid, kennisoverdracht door middel van het jaarboek, het Vierkant en de website.
   e. De Westfriese Omringdijk en de Westfriese vlag zijn van blijvende waarde en de symbolische betekenis daarvan moet waar mogelijk ingezet worden om Westfriesland en het Westfries Genootschap onder de aandacht te brengen.

Dat het Westfriese landschap en de Westfriese cultuurhistorie onze inzet verdienen, blijkt bijvoorbeeld uit de bij deze aflevering van Uit en Thuis geplaatste foto's.

Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam.
Westfriese Omringdijk tussen Scharwoude en Schardam. (Foto Stichting Projector)

Speerpunten van het beleid voor de komende vijf jaar zijn kort samengevat:
   1. Versterken achterban Westfries Genootschap.
Voor het Westfries Genootschap is het belangrijk om te beschikken over een solide achterban van bedrijfsleden, leden uit de publieke sector en gewone leden. De inzet om leden in de diverse categorieën te werven blijft, maar ook wordt de mogelijkheid onderzocht om ‘Vrienden van het Westfries Genootschap’ te werven. Voor een bijdrage van € 12,50 per jaar steunt men dan het Westfries Genootschap. Als tegenprestatie krijgt men uitsluitend het Vierkant en de nieuwsbrieven digitaal toegestuurd.
   2. Verdere uitbouw samenwerking met verwante organisaties.
Bundeling van kennis en ervaring en gezamenlijk optreden richting het grote publiek en overheid is van groot belang. De manier van samenwerking kan uiteen lopen van incidenteel tot structureel en de (juridische) vorm wordt van geval tot geval bekeken.
   3. Activiteiten gericht op leden en niet leden.
Bij het organiseren van activiteiten moet meer dan voorheen gedacht worden aan activiteiten op andere dagen dan de zaterdag. Voor rondleidingen op bedrijven zijn er op doordeweekse dagen vaak meer mogelijkheden.

Molen Weel en Braken Heerhugowaard.
Molen Weel en Braken Heerhugowaard. (Foto Jan Smit)

   4. Communicatie en publiciteit.
Naast de vertrouwde communicatiemiddelen op papier zoals het jaarboek, het Vierkant, de nieuwsbrief en de website dient nog meer dan tot nu toe gebruik gemaakt te worden van de nieuwe communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven en Facebook. Verder blijft het belangrijk om via kranten, weekbladen en regionale radio- en telvisiezenders aandacht te vragen voor onze activiteiten.
   5. Producten voor de verkoop.
Een belangrijk middel om het Westfries Genootschap onder de aandacht van het publiek te brengen is de verkoop van producten die een Westfries tintje hebben. Goede voorbeelden uit het verleden zijn de Westfriese vlag en het door Creatief Westfries uitgegeven Westfrieslandspel. Het blijft gewenst om aantrekkelijke nieuwe specifiek ‘Westfriese producten’ te introduceren met een goede winstmarge.
   6. Vrijwilligersbeleid.
Er moet constant geprobeerd worden nieuwe mensen te interesseren voor bestuurs- of ander vrijwilligerswerk bij het Westfries Genootschap. Daarbij is specifieke deskundigheid op een bepaald onderdeel van ons werkterrein een pre.

Stolpboerderij de Stins op de grens van Abbekerk en Lambertschaag.
Stolpboerderij de Stins op de grens van Abbekerk en Lambertschaag. (Foto Willem Zwier)

Kortom: het Westfries Genootschap heeft veel te bieden er is nog genoeg te doen. Om aandacht te vestigen op al onze mooie activiteiten zal op zaterdag 2 november 2019 de tweede Westfrieslanddag worden gehouden. Dit keer in de Spartahal in Schagen. Zet u het alvast in uw agenda?

Jan Smit

Westfriese Dansgroep Schagen.
Westfriese Dansgroep Schagen. (Foto Jan Smit)