De Westfriezendag werd op zaterdag 2 september in Schagen gehouden. Het was al weer het vijfde jaar achter elkaar dat we in deze plaats bij elkaar kwamen. Sinds kort afficheert Schagen zich als ‘Schagen Marktstad’.
Niet alleen vanaf de toren van de Grote Kerk wapperde de Westfriese vlag, maar ook aan de vlaggenmast naast de kerk en bij Restaurant Igesz.
In de voorafgaande dagen had het af en toe flink geregend. Deze zaterdag viel er alleen tijdens de lunch een bui. Bij aankomst, tijdens de excursies en bij het naar huis gaan was het goed weer.

Burgemeester Marian van Kampen.Burgemeester Marian van Kampen. (Foto Frans Leek)

De ontvangst in Igesz
De leden en genodigden (bij elkaar ongeveer 130 mensen) verzamelden zich in Restaurant Igesz. Bij de deur werden zij begroet door voorzitter Jan Smit en secretaris Jan Wittink. In het restaurant werden koffie en thee en een Schagenaertje (een gebakje) gepresenteerd. In de zaal werd op het scherm een door bestuurslid Netty Zander vervaardigde fotopresentatie met opnamen van Westfriesland en activiteiten van het Westfries Genootschap vertoond.

Voorzitter Jan Smit met van links naar rechts Ina Broekhuizen, Joke Admiraal en Trudy Schouwe...Voorzitter Jan Smit met van links naar rechts Ina Broekhuizen, Joke Admiraal en Trudy Schouwe van Stichting de Cromme Leeck na de uitreiking van de Westfrieslandprijs. (Foto Frans Leek)

De vergadering in de Grote Kerk
Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, kreeg burgemeester Marian van Kampen van de gemeente Schagen het woord. Zij verwelkomde de aanwezigen in Schagen.
Zij benadrukte het belang van gastvrijheid, niet alleen gericht op landgenoten, maar ook op vreemdelingen zoals asielzoekers.
Jan Smit bedankte de burgemeester voor haar woorden met een doosje bonbons. Deze gaf zij vervolgens meteen weer door aan een van de aanwezigen met wie zij tijdens het koffiedrinken had gesproken.

Petra Tromp tijdens haar dankwoordje.Petra Tromp tijdens haar dankwoordje. (Foto Frans Leek)

Openingstoespraak
Nadat de burgemeester haar plaats in de zaal weer had ingenomen, hield de voorzitter zijn openingstoespraak. Hij begon met de aanwezigen te vragen een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die in het afgelopen verenigingsjaar overleden waren. Zonder de anderen tekort te willen doen noemde hij bij name Piet Boon (lid van verdienste) en Klaas Molenaar (erelid).
Hierna stelde hij de aanwezige bestuursleden en secretariaatsmedewerker Corina van Willegen voor aan de leden. Bestuurslid Piet Zwaan was afwezig omdat hij een operatie had ondergaan en net thuisgekomen was uit het ziekenhuis.
De voorzitter blikte terug op het afgelopen verenigingsjaar. Voor al het gewone maar belangrijke werk van de commissies en stichtingen en de Vereniging van Westfriese monumentale Kerken verwees hij naar de jaarverslagen in het 84e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw.
Allereerst vertelde de voorzitter dat de buitenkant van het Timmermansgildehuis door bestuurslid Hans van Kampen helemaal opnieuw geschilderd is.
In de terugblik kwam vervolgens als eerste aan de orde de geslaagde Westfrieslanddag op 8 april. Er zijn naar schatting 1.000 bezoekers geweest. Er was veel aandacht van de regionale pers: dagbladen, weekbladen, radio en televisie. Een dag die ook goed was voor de onderlinge samenwerking tussen de vereniging, de commissies, de stichtingen en de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken. Ook Archeologie West-Friesland en de Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes verleenden hun medewerking.
Verder was er tijdens de voorjaarsstreekmiddag op 20 mei en in het weekend van 24 en 25 juni veel aandacht voor het feit dat het dit jaar vijfhonderd jaar geleden is dat Grote Pier en de Zwarte Hoop vanuit Friesland de Zuiderzee overstaken en al rovend en brandstichtend door Westfriesland trokken. Op 10 juni was er een interfriese dag. Friezen, Nordfriezen en Ostfriezen kwamen naar Westfriesland om stil te staan bij de strijd om de Westfriese vrijheid tussen 1256 en 1297.
Op 23 maart werd de Auroraprijs uitgereikt aan het bestuur van Stichting Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud.
Op 11 juni was de eerste aflevering van Toonbeeld Westfries in Zandwerven. Westfriese schrijvers aangesloten bij een van de skroiversgroepe van Stichting Creatief Westfries lazen een tekst voor bij een schilderij van een van de leden van de Expositiekring Beeldende Kunst Opmeer.
Op 30 juni was er weer een zomeravondwandeling. Een activiteit van de Gidsengroep Twisk van 't Nut in samenwerking met de commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap en de vereniging In 't Pak.
Speciale aandacht vroeg de voorzitter voor Stichting Projector die met een drone opnamen maakt van de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg en van de Westfriese Omringdijk.
Waarderende woorden waren er voor de inzet van en de samenwerking met Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland.
Veel aandacht van het Westfries Genootschap, de Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland en de plaatselijke historische verenigingen is nodig voor de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisies die de gemeenten moeten opstellen.
Met welke plannen komen de nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders na de verkiezingen in 2018? Welke gevolgen hebben die plannen voor kunst, cultuur en het landschap?
Zorgen zijn er over het nieuwe monumentenbeleid van de provincie Noord-Holland.
Tachtig procent van de huidige provinciale monumenten wordt aangewezen als structuurdrager en blijft daarmee provinciaal monument. De overige twintig procent gaan van de provinciale monumentenlijst af. Het is dan aan de gemeenten om deze groep monumenten te beschermen door ze op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het is maar de vraag of dat in alle gemeenten gebeurt.
Het Westfries Genootschap is betrokken bij overleg tussen een aantal erfgoedorganisaties, waaronder de Bond Heemschut en de Stichting Vrienden van de Stolp. Deze groep pleit onder andere bij de politiek voor aandacht en inzet voor het behoud van de resterende stolpen in Noord-Holland.
De voorzitter noemde samenwerking een van de kernwoorden van het voorbije verenigingsjaar. Ook in de toekomst zal het Westfries Genootschap in voorkomende gevallen samenwerken met andere organisaties als dat in het belang is van de cultuurhistorie van Westfriesland. Ondanks alle samenwerking is het belangrijk dat het Westfries Genootschap een sterke vereniging is en blijft. De voorzitter deed een beroep op de leden om actief nieuwe leden te werven. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de nieuwe ledenwerffolder die begin september gereed gekomen is.
Want zo zei de voorzitter: ‘Hoe meer zielen des te meer vreugd! We delen niet alleen onze zorgen over het aanzien en de toekomst van Westfriesland. We mogen ook samen genieten van al het moois uit heden en verleden’.

Barbara Zweet-Donker van Kap en Dek en penningmeester Peter Koopman.Barbara Zweet-Donker van Kap en Dek en penningmeester Peter Koopman. (Foto Frans Leek)

Het vervolg van de vergadering
Na de openingstoespraak volgden de gebruikelijke agendapunten zoals mededelingen en ingekomen stukken (deze waren er niet), de benoeming van de notulencommissie, verslag van de notulencommissie van vorig jaar, vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, goedkeuring jaarverslag van de secretaris over 2016, verslag van de rekeningcommissie over 2016, goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2016, benoeming rekeningcommissie 2017, verkiezing bestuursleden en de rondvraag.

Contributieverhoging
Penningmeester Peter Koopman gaf een toelichting op het voorstel van het bestuur de contributie voor gewone binnenlandse leden met ingang van 2018 te verhogen tot € 32,50 per jaar en voor bedrijfsleden tot €  65,00. De contributie is al weer een aantal jaren niet verhoogd, terwijl de kosten geleidelijk hoger worden. De vergadering ging unaniem akkoord met het voorstel.

De Westfriese Deurloupers. Van links naar rechts: Jan Steltenpool, Sjaak Bos en Kees Kraakman.De Westfriese Deurloupers. Van links naar rechts: Jan Steltenpool, Sjaak Bos en Kees Kraakman. (Foto Frans Leek)

Westfrieslandprijs
Dit jaar was gekozen voor een kandidaat in de categorie historische verenigingen en stichtingen. Westfriesland is in het rijke bezit van een groot aantal historische verenigingen. Naast het Westfries Genootschap, dat het gebied binnen de Westfriese Omringdijk als werkgebied heeft, zijn er in Westfriesland naar schatting nog circa 35 plaatselijke historische verenigingen of stichtingen actief. Ook al is de groei er op een aantal plaatsen wel uit, toch leiden veel plaatselijke verenigingen een bloeiend bestaan. Dat is een goede zaak. Net zoals het Westfries Genootschap zetten veel plaatselijke historische verenigingen zich in voor de cultuurhistorie van Westfriesland. De plaatselijke historische verenigingen leveren waardevolle bijdragen aan het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van ons werkgebied. Iedere plaats heeft zijn eigenheid, maar er zijn ook veel raakvlakken tussen de diverse plaatsen. Westfries Genootschap en de plaatselijke historische verenigingen hebben elkaar nodig. Samenwerking en kennisuitwisseling op allerlei gebieden is van groot belang.

Dat het Westfries Genootschap het werk van de plaatselijke historische verenigingen op waarde weet te schatten blijkt uit het feit dat er in deze categorie al twee keer eerder een Westfrieslandprijs toegekend is. In 1982 was dat aan de Vereniging Oud Hoorn en in 1991 aan de Vereniging Oud Enkhuizen.
Dit jaar viel de eer te beurt aan de Historische Stichting De Cromme Leeck die als werkgebied de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West heeft. Deze vereniging bestaat dit jaar 20 jaar. De adviescommissie roemde de veelheid en de diversiteit van de activiteiten van de stichting en het enthousiasme en de creativiteit waarmee het bestuur en de vrijwilligers werken.
Voorzitter Ina Broekhuizen, vice-voorzitter Joke Admiraal en secretaris Trudy Schouwe van deze stichting namen bij de prijs behorende oorkonde en symbolische cheque van € 1.000 in ontvangst.

Lunch in Igesz.Lunch in Igesz. (Foto Willem Zwier)

Bestuursverkiezingen
De bestuursleden Petra Tromp en Nan Beurs waren volgens rooster aftredend en werden door de vergadering met applaus herkozen. Petra Tromp sprak vervolgens mede namens Nan Beers een kort dankwoord uit.
De voorzitter maakte melding van het feit dat het bestuur nog steeds op zoek is naar versterking. Wie suggesties heeft, kan de namen van eventuele kandidaten aan de voorzitter doorgeven.

Rondvraag
Van de rondvraag werd door enkele leden gebruik gemaakt. Voorzitter Barbara Zweet-Donker van de commissie Kap en Dek verraste penningmeester Peter Koopman met een symbolische cheque van € 2.500,00. De penningmeester beloofde in zijn dankwoord dat het geld een passende bestemming zal krijgen.

Frits Bart (met rode trui) vertelt over zijn tuin.Frits Bart (met rode trui) vertelt over zijn tuin. (Foto Netty Zander)

Optreden van de Westfriese Deurloupers
Na het officiële gedeelte volgde een optreden van drie leden van de vriendengroep de Westfriese Deurloupers. Sjaak Bos, Kees Kraakman en Jan Steltenpool zongen in het Westfries liedjes over Westfriesland, de Westfriese Omringdijk en Westfriezen. Een mooie afsluiting van het ochtendprogramma.

Hortus Overzee.Hortus Overzee. (Foto Margreet de Reus)

Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en sloot af met een uitleg over het programma voor de rest van de dag.

Lunch in Igesz
Aan de lunch in Restaurant Igesz werd door ongeveer135 mensen deelgenomen. Tijdens de lunch was op het scherm in de zaal de fotopresentatie van Netty Zander opnieuw te zien.

Rondwandeling in Bergen.Rondwandeling in Bergen. (Foto Corina van Willegen)

De excursies
Er was een viertal excursies waar de leden aan deel kon nemen. Een vijfde excursie moest wegen tekort aan opgaven worden afgelast. De mensen die zich hiervoor opgegeven hadden waren bij een van de andere excursies ingedeeld. Dat waren:
1. Winkel, met een bezoek aan de tuin van de familie Bart en het Nederlandse Kremlin.
De koffie en thee werden geserveerd in het Clubhuis van de golfbaan Regthuys.
2. Den Helder, met een bezoek aan de Hortus Overzee, een groot botanisch kassencomplex in de binnenstad.
3. Bergen, met een kunstroute, een wandeling onder leiding van gidsen. De koffie en thee werden geserveerd in het Huis met de Pilaren.
4. Broek op Langedijk. Na de koffie en thee in Centrum d'Oostkant van Stichting Veldzorg werd met een rondvaartboot een tocht van ongeveer anderhalf uur gemaakt door het Rijk der Duizend Eilanden. Er werd onderweg een bezoek gebracht aan de museale schuitenhelling van Nico Vader.

In totaal deden ongeveer 120 mensen aan de excursies mee.

Nico Vader (rechts) vertelt over zijn schuitenhelling.Nico Vader (rechts) vertelt over zijn schuitenhelling. (Foto Frans Leek)

Afsluitende bijeenkomst in Igesz en het buffet in Slot Schagen
Na afloop van de excursies bleef een deel van de deelnemers nog even na in Igesz om onder het genot van een drankje na te praten over de dag.
Nieuw was dat de dag afgesloten werd met een warm en koud buffet in Slot Schagen. In voorgaande jaren was dat een diner in het restaurant. Aan het afsluitende buffet werd door ongeveer 60 mensen deelgenomen. Bestuurslid Joop Schouten was ceremoniemeester. Tijdens het buffet waren er vier leden die een voordracht deden. Uit de vele positieve reacties bleek het buffet in Slot Schagen een goede keuze was en voor herhaling vatbaar.

Even napraten tijdens de borrel in Igesz.Even napraten tijdens de borrel in Igesz. (Foto Corina van Willegen)