1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Jan Smit, heet de aanwezigen van harte welkom, hij doet dat in het dialect.

Beste mese,
Moin naam is Jan Smit. Mooi om jolle allegaar op deuze Westfriezedag weer te zien. Leide van 't Westfries Genoôskip, ereleide, leide van verdienste, gaste: welkom allegaar.
Kinne jolle moin allegaar goed hore? In de kerk is ok ringlaiding. As je in 't middenblok zitten gane kin je je gehoorapperaat 'r op ofstelle.
Mooi dat 'r vedaag weer mese binne die in kleiderdracht komen binne. Deer doene ze moin altoid een groôt genoegen mee. Zelle we efkies voor ze klappe?
Vedaag binne we op uitnôdiging van de Vereniging Oud Enkhuizen in deuze mooie oûwe vissersplaas. Dat het een reden. De vereniging bestaat dut jaar voifinzeuventig jaar in dat viert ze met allerhande activitoite. We fielcetere ze met deuze moilpaal.
Omdat 'r op heden veûl regels binne voor 't maken in gebruiken van foto's wel ik jolle vrage of d'r mese binne die d'r bezweer teugen hawe as ze op een foto kome in as we die gebruike voor bevobbeld 't Vierkant of de website. Je magge dat noû zage, maar je kinne dat ok nei ofloup van de vergaring an moin deurgeve.
Al weer meer as negen maande is Eduard van Zuijlen an 't werk as burgemeister van Enkhuizen. We binne heêl bloid dat haai venochend baai oôs te gast is in ik wel hum din ok graag efkies 't woord geve.

Na het welkomstwoord kreeg burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Enkhuizen het woord. Hij feliciteerde ons met het 95-jarig jubileum en de vereniging Oud Enkhuizen met het 75-jarig jubileum. De zorgen over het bewaren van het cultureel erfgoed werden toen al gezien en worden nu goed bewaakt door beide verenigingen. Hij geeft aan geen Westfries te zijn maar vindt het behoud van het materiële en immateriële erfgoed zeer belangrijk. Hij heeft zich aangemeld als vriend van het Westfries Genootschap. Hij heet ons van harte welkom in de Zuiderkerk en nodigt een ieder uit om ook eens de andere 360 monumenten van Enkhuizen te komen bekijken. Hij wenst ons een goede vergadering en een prettige dag in Enkhuizen.

Jan Smit bedankte de burgemeester voor zijn woorden met een doosje bonbons en om iets meer over Westfriesland te leren doet hij daar het Westfries kwartetspel bij.

Openingstoespraak van de voorzitter
Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
Voordat we terugkoike op 't verenigingsjaar 2018/2019 stane we eerst efkies stel baai de mese die we misse omdat ze in 't verbaaie verenigingsjaar overleden binne.
We kinne ze niet allegaar ampart opnoeme, maar toch wel ik een uitzondering make voor een paar mese. Allereerst voor oôs lid van verdienste Annie Grietje Peetoom-Nobel die op 11 september, kort nei de vorige Westfriezedag overleden is. Jarelang was ze ien van de voortrekkers van de kemissie Kap in Dek. Op 9 maart overleed Harold Bos, oud-bestuurslid van 't Westfries Genoôskip in van 2008 tot z'n overlaiden bestuurslid van Stichting Westfriese Femilies. De leste tien jaar was ie voorzitter.
Zelle we voor Annie in Harold in alle are mese die we misse een menuut stel weze?
Dank je wel.
Noû wel ik eerst ôze bestuursleide voorstelle. Naast me zitte ôze secretaries Jan Wittink in ôze pinningmeister Peter Koupman.
Veerder: Anneke Helder, Petra Tromp, Annet Staal, Netty Zander, Nan Beers, Hans van Kampen, Kees Kreuk, Joop Schouten in Piet Zwaan. ôze secretaresse Corina van Willegen is 'r ok. Ze het weer een zoôt werk dein om deuze dag voor te beraiden.
Ik wel 't bestuur, Corina in alle vraaiwulligers van 't Genoôskip bedanke voor de plezierige menier weerop we met mekaar omgane in samenwerke in 't belang van de vereniging.

Din binne we noû toe an 't jaaroverzicht
Ik begin met 't noemen van ôze aigen verjaring. Op 6 augusties bestonde we percies voifinnegentig jaar. Dat is een hêle leeftoid, weer we best een beetje groôsk op weze magge.
In 2018 was 't 65 jaar leden dat de Kleiderdrachtkemissie, ien van de voorloupers van de kemissie Kap in Dek insteld werd in Stichting Westfriese Femilies viert dut jaar 't 65-jarig bestaan. De skroiversgroep Hougwoud bestaat 25 jaar. Ik weet niet of ik din alle jubilea had haaw, maar d'r is heêl wat om te vieren in dankbaar voor te wezen. We worre oud, maar we binne jong van hart.
't Vorige belaidsplan liep tot en met 2018. Op de kemmissiemiddeg van zatereg 7 april 2018 in Obdam is 'r praat over wat 'r in 't nuwe belaidsplan kome most. Deernei is een werkgroep bestaande uit Margo Haakma, Jan Bouwes, Hans van Kampen, Martin Menger, Stan Nuveen en Jan Smit an de slag gaan in het een voorstel voor 't nuwe belaidsplan maakt. Deernei is 't voorstel bepraat deur 't dagelijks bestuur in 't algemien bestuur. 't Nuwe belaidsplan is op 14 november 2018 definitief vaststeld. Wie 't leze wel, kin 't op de website bekoike of opvrage baai 't secretariaat. Alle jare kieze we d'r ien of meer punte uit weer we an werke gane.
Voor dut jaar is dat 't binnenhalen van Vriende van 't Westfries Genoôskip. In 't Vierkant van aprel is deer al 't ien in aar over skreven. Nuwe leide binne altoid welkom, maar vriende kinne we ok heêl goed gebruike. Voor 't voortbestaan van ôze vereniging is een sterke achterban van groôt belang.

We perbere ok om ôze activitoite zô veûl mogelijk onder de andacht van 't grôte publiek te bringen. We binne heêl bloid met de andacht die 't Noordhollands Dagblad an 't Westfries Genoôskip besteedt. Veerder plase ok de weekblade geregeld ôze berichies.
We make veûl gebruik van ôze website in we binne actief op Facebook.
We binne met goeie moed begonnen an een samenwerking met de regionale omroep WEEFF.
De ofspraak was dat ze alle maande ien of twei kere een opname van ien van ôze activitoite uitzinde zoûe. Nei acht uitzindings is WEEFF d'r mee stopt. Heêl nôselijk vezelf, maar d'r is wainig an te doen.

Op ôze neijaarsstreekmiddeg van 3 nevember vorig jaar ware we in Kolhorn. De geskiedenies van dat durp in 't werk van kunstskelder Dirk Breed stonde toe centraal. Al met al een mooie middeg in een mooi Westfries durp.
Op de voorjaarsstreekmiddeg van 25 mai ware we in De Weere. Joop Schouten vertelde over 't werk van Stichting De Westfriese Môlens in Dick Ham liet oôs felms zien uit 't archief van Stichting Projector. Met meziek in zang van Waterwois an 't ind was 't ok een mooie middeg.

Op zundeg 2 juni was 'r voor de derde keer Toônbeeld Westfries in Zandwurven. Deerbaai werkte we samen met Creatief Westfries in de Expôsitiekring Beêldende Kunst Opmeer. Westfriese skroivers droege voor uit aigen werk dat paste baai een skelderaai van een kunstenaar. Deuze keer zurgde de bleiskepel de Blaûwe Raigers uit De Waard in Koos Konijn uit Abbekerk voor de muziek.
Op zatereg 22 juni hadde we de zeumereivendwandeling in Twisk. Behalve ôze kemmissie Kap in Dek ware deer ok de Vereniging in 't Pak in de Gidsegroep Twisk van 't Nut baai betrokken. D'r binne nag nooit zô veûl bezoekers weist as dut jaar.

We hadde dut jaar ok een paar extra activitoite. Op 13 in 22 maart ware we te gast baai Dekker Chrysante in Hensbroek in op 13 aprel konne we de toren van de Grôte Kerk in Hoorn beklimme.

Met de plaselijke historische verenigings uit oôstelijk Westfriesland in met 't Westfries Archief binne we bezig met 't voorberaiden van tentoônstellings in 2020 met as thema ‘75 jaar Vraaihaid in Westfriesland’.
Omdat we in 2019 95 jaar bestane hawe we dut jaar baai de Landboûwshow in Opmeer een peerderubriek sponsord. De rubriek tandem Friese peerde kreeg deerom de naam de Westfries Genoôskip Prois. 't Was een mooie wedstroid met mooie peerde, sjeze in mese in Friese kleiderdracht.

Oôs nuwe jaarboek werd op 29 juni feistelijk presenteerd in 't Regionaal Archief Alkmaar.
In juli hawe jolle allegaar dat mooie jaarboek in de bus kregen. Van al ôze kemissies in stichtings in de Vereniging voor Westfries Mônumentale Kerke staat 'r een jaarverslag in.
As je die allegaar deries op je gemak leze, kô je d'r achter hoe vêul werk d'r voor in achter de skerme beurt.
We magge bloid weze dat 'r zô veûl mese binne die d'r aigen inzette voor de cultuurhistorie van Westfriesland.
In dat is ammaar nag nôdig. In een wereld die alle dage verandert is kinnies van de geskiedenies van je aigen gebied in cultuur van groôt belang.
Wat ok vêul zurge geeft is 't tempo weer in 't landskip verandert. Landboûw, industrie, handel in vervoer binne allegaar belangroik. Weûningboûw, energievoorziening, recreatie in toerisme ok. Maar leite we baai alle planne ok oug hoûwe voor 't belang van 't landskip in mônumente. Leite we zeûnig weze op de mooie plekjies in dinge die we nag hawe.

We vinde 't belangroik dat zô veûl mogelijk mese wete wat of 't Westfries Genoôskip allegaar doet. Deerom is 'r op zatereg twei nevember voor de tweide keer een Westfrieslanddag. Dut keer in de Spartahal in Skagen. ôze kemissies, de Vereniging Westfriese Mônumentale Kerke, stichtings in are urgenisaties weer we mee samenwerke zette op die dag net as 't Westfries Genoôskip zelf d'r beste bientje voor.
Op die dag worre ok de winnaars van de verkiezing van de mooiste vraaistaande weuning bekind maakt. Dat is een nuw initiatief dat dut jubileumjaar een extra feistelijk tintje geeft.
Stimme via ôze website kin tot 1 oktober. As je dat nag niet dein hawe: 't kin ammaar nag.
Dut was de opening. Ik hoop dat we met mekaar een goeie in plezierige vergaring hawe magge.

2. Benoeming notulencommissie
Het bestuur stelt voor om in de notulencommissie voor dit jaar te benoemen de dames Els Haakma uit Medemblik en Nel Vlaar-Kroon uit Nibbixwoud.
Ingestemd wordt met de benoeming van beiden.

3.Verslag notulencommissie 2018
De notulen van 2018 en het verslag van de notulencommissie zijn na te lezen op www.westfriesgenootschap.nl. De notulencommissie, bestaande uit Dirk van Diepen en Alie Vis Best hebben schriftelijk aangegeven in te stemmen met de notulen.

De voorzitter roept naar aanleiding van het verslag nog een keer in herinnering dat Stichting Westfriese Molens de Nationale Molenprijs van € 95.000,00 in de wacht heeft gesleept, mede dank zij de stemmen van de leden van het Westfries Genootschap. De restauratie van Molen de Lastdrager in Hoogwoud is inmiddels in volle gang.

De voorzitter stelt de vergadering voor de notulen goed te keuren. De vergadering stemt in met de notulen van 2018.

De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen en de notulencommissie voor het beoordelen daarvan.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn.
De voorzitter geeft aan dat een aantal jaren terug ons lid Gerard Jak de oproep deed om iets te doen met het Westfriese erfgoed van ons oud-bestuurslid en erelid Joop van Diepen. Hij gaf aan dat er binnenkort een USB-stick uitkomt met opnamen van 99 verhalen van Joop van Diepen. Ze worden door hem zelf verteld.
Deze Westfriese Kronkels zijn over niet al te lange tijd bij het Westfries Genootschap te koop.
“Dus als u straks in de december weer zit te denken wat u uw goede vriend of familielid moet schenken, dan is dit misschien een idee. De USB stick in een mooi doosje gaat € 8 kosten.”

5. Goedkeuring jaarverslag over 2018 opgenomen In West-Friesland Oud & Nieuw 86
Het jaarverslag van de secretaris staat op de bladzijden 184 tot en met 187 van het jaarboek 2019.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het maken van dit verslag.

6. Verslag van de rekeningcommissie over 2018
De heren Bierman en Vriend hebben de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden en stellen de vergadering voor hiermee akkoord te gaan.

De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2018, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 86
De balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 zijn in verkorte vorm afgedrukt op blz. 188 en 189 van het jaarboek 2019.

De voorzitter vraagt aan de leden of zij gelet op de verklaring van de rekeningcommissie de jaarrekening 2018 goedkeuren en of zij het bestuur dechargeren voor het tot en met 2018 gevoerde beleid. De ALV gaat hiermee akkoord.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het vele werk in de afgelopen jaren.

8.Benoeming rekeningcommissie 2019
Jaarlijks treedt een van de beide leden van de rekeningcommissie af. Dit jaar is dat de heer Klaas Jan Bierman. Hij wordt bedankt voor zijn werk in de afgelopen twee jaren.
De heer Jan Vriend mag en wil nog een jaar doorgaan.
Het bestuur stelt voor om in de plaats van Klaas Jan B te benoemen Trude Buysman uit Bovenkarspel. De ALV gaat hiermee akkoord.

9.Verkiezing bestuursleden
De secretaris neemt hierbij het woord. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de bestuursleden Peter Koopman en Joop Schouten. Later zal officieel afscheid van hen worden genomen.

De bestuursleden Hans van Kampen en Jan Smit zijn statutair aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. De leden gaan onder applaus akkoord met de herbenoeming.

Als nieuw bestuurslid/penningmeester stelt het bestuur voor Nico Braak te benoemen. Hij stelt zich voor. De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Nico Braak tot penningmeester.
Hans Kampen en Jan Smit bedanken de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

De vergadering wordt onderbroken voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2019
De voorzitter neemt het woord:
“Voor de toekenning van deze prijs bestaat een reglement dat is goedgekeurd door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap. Het dagelijks bestuur beslist over de toekenning van deze prijs op basis van het advies van een onafhankelijke adviescommissie van drie personen. Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie ‘Regionale musea, tentoonstellingen en platforms’.
Het is in 2019 250 jaar geleden dat James Watt patentrecht kreeg op zijn stoommachine met condensor. Hij bouwde voort op het werk van Thomas Newcomen die in 1712 al een stoommachine ontwikkeld had, waarmee de mijnen droog gehouden konden worden.
James Watt wordt over het algemeen gezien als de uitvinder van de moderne stoommachine.
Een uitvinding die enorme gevolgen had. De mens kreeg een nieuwe krachtbron ter beschikking. De industriële revolutie die rond 1750 in Engeland was begonnen, kreeg er een enorme stimulans door. Na ongeveer 1850 brak de stoomtechniek ook in Nederland door. Niet alleen in de nijverheid en het vervoer, maar ook op het gebied van het waterbeheer. Tussen 1870 en 1885 groeide het aantal stoomgemalen in Nederland uit tot bijna 450.
Ook in Westfriesland werden er stoomgemalen gebouwd. Als voorbeeld noem ik u het stoomgemaal in Aartswoud, dat in 1970 gesloopt is.
Gelukkig zijn niet alle voormalige stoomgemalen uit ons land verdwenen. Zo kunnen we nog een kijkje nemen bij het Woudagemaal in Lemmer en bij het Cruquiusgemaal in de Haarlemmermeer. En dan is er nog het Stoomgemaal de Vier Noorder Koggen in Medemblik. Hier is vandaag de dag het Nederlands Stoommachine Museum gevestigd.
Het dagelijks bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2019 toe te kennen aan Stichting Nederlands Stoommachine Museum. Ik wil de vertegenwoordigers van deze stichting, Johan Bommerson, Cees Kruyer en Harry de Bles vragen om naar voren te komen.
Aan het aan te toekenning van de prijs ten grondslag liggende advies ontleen ik het volgende:
Water, zowel binnen als buiten de Omringdijk, heeft de afgelopen duizend jaar als vriend en als vijand een uitermate belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven van de bewoners van Westfriesland en is van groot belang geweest voor de verschijningsvorm van ons gebied met zijn vele dijken, polders, molens en gemalen. De waterbeheersing is en blijft voor ons gebied een zaak van groot belang. De jaartallen 1421 (Sint Elisabethsvloed), 1570 (Allerheiligenvloed) en 1675 met de doorbraak van de dijk tussen Scharwoude en Schardam staan in het geheugen van iedere Westfries gegrift, net als de dreigende problemen als gevolg van de stormvloed in 1916.
In de beheersing van het oppervlaktewater waren aanvankelijk dijken en natuurlijke afwatering een adequate oplossing, doch al spoedig was door de bodemdaling natuurlijke lozing niet meer mogelijk. Er werden molens ingezet om het overtollige water uit het gebied te lozen. Alleen al voor het gebied van het Ambacht de Vier Noorder Koggen, waren er 24 molens nodig waarvan er 15 stuks gestaan hebben bij de Grote en de Kleine Vliet nabij Medemblik.
Na zorgvuldige afweging besloot het bestuur van het Waterschap op 22 november 1865 met 25 tegen 2 stemmen de molens te vervangen door een gemaal aan de Oosterdijk in Medemblik. Dit gemaal werd in 1869 als hulpgemaal in bedrijf gesteld. Dit jaar dus 150 jaar geleden. Al spoedig bleek dat de capaciteit onvoldoende was om het werk van alle 15 molens over te nemen en ontstond er een jarenlange discussie over uitbreiding van het gemaal. Dit werd tot twee keer toe afgewezen. In 1897 volgde wel een aanzienlijke verbetering door het aanbrengen van vier centrifugaalpompen. In 1907 werd het gebouw uitgebreid en er kwam een centrifugaalpomp met een gasmotor. Daarmee werd uiteindelijk bereikt dat de molens overbodig werden. Ze werden in 1908 verkocht voor Hf. 500,- per stuk, waarna sloop volgde. Op 16 september 1925 werd de gasmotor vervangen. Niet door een elektromotor, zoals de provincie adviseerde, maar door een nieuwe stoommachine met twee stoomketels. Ook werd toen de hoge schoorsteen gebouwd die er nu nog staat. Elektromotoren kwamen pas in 1939.
In 1977 werd het gemaal aan de Oosterdijk buiten werking gesteld, nadat in het kader van de ruilverkaveling een nieuw elektrisch gemaal in Onderdijk gebouwd was.
Tussen 1982 en 1984 werden de oude gebouwen gerestaureerd en in 1985 opende prinses Margriet het Nederlands Stoommachinemuseum.
Het bestuur van de stichting die het museum exploiteert is er in geslaagd met behulp van een groot aantal vrijwilligers een uniek museum op te bouwen dat zich mag verheugen in de toestroom van een groot aantal bezoekers. Het is hen gelukt om het beginbeeld van de industriële revolutie op de kaart te zetten. Niet alleen het stoomgemaal zelf, maar ook de andere stoommachines maken het museum tot een boeiende plek om terug te gaan in de tijd. In en bij het museum treffen we bijvoorbeeld aan: een stoomwals, een met stoom aangedreven baggermolen, en een stoommachine uit een zuivelfabriek.
Kortom, het Nederlandse Stoommachinemuseum geeft als regionaal museum een perfect inkijkje in een stuk geschiedenis van Westfriesland voor wat betreft de waterbeheersing en geeft een breed zicht op de geschiedenis van het stoomwezen en de industriële revolutie die daar uit voortgevloeid is.
Op de oorkonde die bij de toekenning van deze prijs hoort, staat het volgende:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2019 toe te kennen aan Stichting Nederlands Stoommachine Museum.
Met de door haar beheerde collectie, haar cultuurhistorische, educatieve en recreatieve activiteiten draagt de stichting bij aan de vergroting van de kennis over de toepassing van stoomkracht en wijst zij op het grote belang dat stoombemaling vroeger voor de waterhuishouding in oostelijk Westfriesland had. Daarbij richt zij zich niet alleen op de liefhebbers van techniek, maar ook op het grote publiek.

Enkhuizen, 7 september 2019
J. Smit
Voorzitter
J. Wittink
Secretaris

Ook mag ik de bij de prijs behorende cheque van € 1.000 overhandigen.”

Namens het Stoommachinemuseum bedankt de directeur, de heer Harry de Bles, voor het toekennen van de Westfrieslandprijs. Hij is nog maar twee jaar directeur maar heeft al verschillende mooie dingen meegemaakt. Het bezoek van het Koninklijk paar, een forse subsidie van de gemeente Medemblik en nu weer de Westfrieslandprijs. Dit is zeker weer een flinke steun in de rug voor de meer dan 100 vrijwilligers. Op 14 september wordt een nieuwe tentoonstelling geopend ‘Pompen voor de Polder’. Een jonge 2e jaars student heeft deze ingericht. Hij nodigt hierbij bestuursleden uit voor de opening. Hij stelt voor een dag voor de leden van het Westfries Genootschap te organiseren.
De voorzitter geeft aan hier graag gebruik van te willen maken.

Afscheid bestuursleden
De voorzitter richt het woord tot Peter:
“De tijd gaat snel. Aan het begin van 2011 ontstond er en vacature voor penningmeester.
Als snel werd in het bestuur jouw naam genoemd. Ik mocht contact met jou opnemen en al spoedig daarna zei je ja. Op de Westfriezendag van 2011 in het Park in Hoorn werd je door de leden verkozen tot onze nieuwe penningmeester.
Je hebt deze taak acht jaar lang vol overgave op een deskundige wijze vervuld. Het financiële beheer van onze vereniging was bij jou in goede handen. Als lid van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur dacht je mee over het beleid en over activiteiten. Heel wat keren zat je bij ledenbijeenkomsten bij de deur om de leden te ontvangen.
Ook heb je deel uitgemaakt van de bouwhistorische commissie.
Daarnaast ben je vanuit het dagelijks bestuur een aantal jaren de coördinator geweest met betrekking tot de gebouwen. Dat heeft veel tijd van je gevraagd. In de periode dat de woning Dal 3 werd verbouwd heb je daar heel veel uren ingestoken.
Als het nodig was notuleerde je ook onze vergaderingen.
Je laat onze vereniging met een solide eigen vermogen achter. Zowel het Timmermansgildehuis als de woning staan voor € 1 op de balans. Het besluit om alle verbouwingskosten in een keer af te schrijven heb je op overtuigende wijze verdedigd in het bestuur en bij de bespreking van de jaarrekening op de Westfriezendag.
Namens ons allemaal bedankt voor alles wat je voor onze vereniging gedaan hebt.”
Zijn dank gaat vergezeld met een cadeau (een sieraad in de vorm van het logo van het Westfries Genootschap dat gemaakt is en overhandigd wordt door bestuurslid Anneke Helder) en een door bestuurslid Petra Tromp overhandigde bos bloemen.

Peter zegt aan het werk als penningmeester acht jaar veel plezier te hebben beleefd. De tijd vliegt voorbij, maar nu is het weer tijd voor iets anders. De afschrijving in één keer van het woonhuis, na de verbouwing, is een goede zet geweest. Hij wenst de nieuwe penningmeester veel succes.

De voorzitter richt het woord tot Joop:
“Jouw carrière als bestuurslid van het Westfries Genootschap begon in 1999. Twintig jaar geleden werd je op de Westfriezendag in de oude Parkschouwburg in Hoorn verkozen tot lid van het algemeen bestuur. In die twintig jaar die daarop volgden heb je niet stilgezeten.
Met jouw organisatietalent en jouw uitgebreide netwerk heb je heel veel voor het Westfries Genootschap gedaan. Als lid van de Commissie Organisatie en Educatie was je samen met anderen verantwoordelijk voor de organisatie van de Westfriezendag, de streekdagen en de organisatie van talloze excursies. Je zat altijd vol goede ideeën en was niet voor een gat te vangen. Geen moeite was je te veel. Niet alleen regelde je het vervoer, maar als het nodig was, verkende je ook ruim van te voren de route en de situatie ter plaatse. Als er in de bus net tekort plaats was, dan konden er altijd wel een paar mensen met jou meerijden.
Bij de cursus ‘Kennismaken met Westfriesland’ verzorgde je het dialectdeel en zorgde voor een piano, zodat Tineke Waal jou kon begeleiden bij het zingen van een lied.
Tijdens de diners op de Westfriezendagen was je heel wat keren actief als ceremoniemeester.
Je zat onder andere een tijdje in de bouwhistorische commissie en ook zat je als afgevaardigde van het Westfries Genootschap in het bestuur van Stichting Westfriese Molens. Op de voorjaarsstreekmiddag van dit jaar in De Weere heb je een lezing gegeven over het werk van de stichting.
Je hebt zakelijk inzicht en mensenkennis. Daar heb je het Westfries Genootschap volop van laten profiteren. Je hebt ons ook laten genieten van je gevoel voor humor. Misschien vergeet ik nog wel dingen te noemen. Hoe dan ook, we zijn je dankbaar voor alles wat je voor onze vereniging gedaan hebt.
Op de Westfriezendag van 4 september 1993 ben je benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap. Dit als blijk van waardering voor de manier waarop je gedurende 18 jaar als programmaleider van de Stichting ter Bevordering van de Westfriese Folklore mede vorm hebt gegeven aan de promotie van Westfriesland.
Vanwege je grote en langdurige inzet voor onze vereniging is er wat betreft het bestuur aanleiding voor een extra blijk van waardering.
Het bestuur stelt aan de leden voor om jou te benoemen tot erelid van het Westfries Genootschap.”
Onder luid applaus stemt de vergadering hier mee in.

De voorzitter geeft aan dat Joop de eerste is die zowel lid van verdienste als erelid van onze vereniging is. Bij de benoeming tot erelid hoort een zilveren erepenning die door de voorzitter wordt overhandigd. Bestuurslid Petra Tromp overhandigt aan de vrouw van Joop een bos bloemen.

Joop geeft aan hoe hij via de Westfriese Folklore in Schagen bij het Westfries Genootschap is gekomen. Hij werd gevraagd als programmaleider bij de Westfriese Folklore en wilde wat leren over Westfriesland. Waar kom je dan terecht: bij het Westfries Genootschap. In eerste instantie waren ze in Hoorn niet zo positief over de folklore in Schagen ‘ze deden maar wat’ in Schagen. Hem werd wel ontzettend veel verteld en hij kwam erachter dat de kleding in Schagen onder de maat was. Kap en Dek werd gevraagd in de jury bij de verkiezing van de Miss Westfriese Folklore en een goede samenwerking tussen de Westfriese Folklore en het Westfries Genootschap kwam tot stand. Ook gaf Joop het advies om Creatief Westfries te laten optreden in Schagen. Een groot succes. Zo ontstonden al meer contacten onderling en wordt gezamenlijke ingezet om het Westfriese erfgoed uit te dragen.
Hij heeft met plezier meegeholpen aan het organiseren van de diverse evenementen van het Genootschap. Hij heeft het 20 jaar gedaan en vindt het nu tijd voor nieuwe mensen. Hij pleit voor het nog meer inzetten van moderne media als YouTube, Facebook e.d.
Zijn lidmaatschap namens het bestuur bij de Westfriese Molens blijft hij doen, dat ligt hem na aan het hart. Als slot: We zien elkaar vast nog wel eens een keer!

Netty Zander krijgt het woord en brengt gezamenlijk met de leden een muzikale hulde aan Joop. De bestuursleden hebben voor Joop een klein ‘Westfries’ geschenk meegenomen dat bij het zingen van het refrein aan hem wordt overhandigd.

10. Rondvraag
Ina Broekhuizen wijst de leden op het nieuwe project van de Bouw Historische Commissie. Het inventarissen van oude hooivijzels. In het eerstvolgend Vierkant is hier meer over te lezen.

11. Sluiting
De voorzitter wenst een ieder nog een mooie dag. De vergadering wordt afgesloten met een orgelconcert op het monumentale orgel van de Zuiderkerk. De organist Piet Spoelstra, geeft een uitleg over het orgel en over de muziek die hij ten gehore zal brengen.