1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Jan Smit, heet de aanwezigen van harte welkom, hij doet dat in het dialect.

Beste mese,
Moin naam is Jan Smit. Mooi om jolle allegaar op deuze eerste zatereg van september weer te zien. Leide van 't Westfries Genoôskip, ereleide, leide van verdienste, gaste: welkom allegaar. Gelukkig binne d'r vedaag ok weer heêl wat mese die in kleiderdracht komen binne. We wete allegaar hoe veûl werk 't is om pikt in dreven op pad te gaan, dat we magge gerust efkies voor deuze mese klappe.
We krege van verskellende mese bericht dat ze onverhoupt niet kome konne. Sommige deur ziek in zeer, are omdat ze op vekantie binne of nei een feissie moste. Nôselijk vezelf, maar we houpe dat ze dat ze d'r 't are jaar wel baai weze kinne.
Nei voif mooie Westfriezedage in Skagen zitte we noû aan de oôstkant van Westfriesland in Bovenkarspel. 't Rooie Hert was vroeger 't voorportaal van de Bloembollevoiling West-Friesland, later de Bloembollevoiling CNB. Je kinne noû buiten de CNB halle nag zien. Ik zoû zage koik maar goed, want d'r is een kans dat ze over niet al te lange toid sloupt worre.

Na het welkomstwoord kreeg burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec het woord. Hij verwelkomde de aanwezigen in zijn gemeente en dook tegelijkertijd in de historie van het gebied, waarbij onder andere de Zesstedenweg en het recent door het Westfries Museum verworven lakzegelstempel ‘Signet Oppidi Grotebrocani’, ofwel zegel van de stad Grootebroek aan de orde kwamen.
Jan Smit bedankte de burgemeester voor zijn woorden met een doosje bonbons en zei dat het hem tijdens een bezoek aan het gemeentehuis opgevallen was dat de burgemeester, die zelf oorspronkelijk uit Groningen komt, een grote belangstelling heeft voor de Westfriese cultuur en de Westfriese taal.

Openingstoespraak van de voorzitter
Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
Voordat we terugkoike op 't verenigingsjaar 2017/2018 stane we eerst efkies stel baai de mese die we misse omdat ze in 't verbaaie verenigingsjaar overleden binne.
't Is ondoenlijk om al hulle name op te noemen. Toch wel ik voor een paar mese een uitzondering make. Op 20 januari overleed oôs erelid Bert Kölker. Haai was 20 jaar bestuurslid van 't Genoôskip in 44 jaar lid van de redactie van 't jaarboek. Jarelang was ie bestuurslid van Stichting Projector in veerder het ie ok nag in de raiskemissie zeten.
Op 27 mai overleed oôs lid van verdienste Evert de Vries. Haai het 36 jaar lang de Krôniek van Westfriesland maakt voor oôs jaarboek.
Maar deuze twei manne binne niet de ienige die niet meer in oôs midden binne. Bekinde in minder bekinde mese binne d'r niet meer. 't Grôte gevaar is dat ik 'r ientje vergeet te noemen, in dat wel ik aigenlijk niet, want alle leide in hulle partners binne oôs even lief. Zelle we voor al die mese die we misse een menuut stel weze?

Jan Smit stelt de bestuursleden voor: Jan Wittink uit Hippolytushoef, secretaris. Peter Koopman uit Wognum, penningmeester.
Verder: Anneke Helder, Petra Tromp, Netty Zander, Piet Zwaan, Hans van Kampen, Joop Schouten en Kees Kreuk.
Nan Beers kon helaas niet aanwezig zijn evenals Corina van Willigen (secretariaatsmedewerkster) die weer alle voorbereidingen voor haar rekening had genomen.

Jaaroverzicht
Din binne we noû toe an 't jaaroverzicht. We beginne in aigen huis. Vorig jaar krege we van de kemissie Kap in Dek een cheque van € 2.500. Die kwam goed van pas, want 't deurkalf in 't naambord boven de toegangspoort nei 't Timmermansgildehuis ware dringend aan groôt onderhoud toe. 't Oûwe deurkalf is neimaakt met een apperaat dat deur de computer anstuurd wordt in d'r is een nuw naambord komen. 't Ziet 'r allegaar weer heêl mooi uit. Op de website staat een foto van drie leide van de kemissie Kap in Dek voor de poort Die foto komt ok in 't nuwe Vierkant. Veerder het de trap nei boven een extra trapleûning kregen in is de gevel aan de zuidkant opnuw voegd.

Veûl andacht was 'r voor de campgane ‘Red de Stolp’. Samen met Erfgoedvereniging Bond Heemskut in de Boerderaaiestichting Noord-Holland Vriende van de Stolp in met ondersteûning van are erfgoedurganisaties hawe we baai de pôlitiek in 't publiek andacht vroegen voor de stolp. 't Gaat heêl zoetjies, maar alle jare verdwoine d'r wel een stik of dertig stolpe, deur brand, sloup nei achterstallig onderhoud of omdat ze weg moete voor een industrieterroin, een nuwe weûnwoik of een weg. Van de tienduizend vooroorlogse stolpe binnen d'r noû nag ongeveer voifduizend over. Op 28 juni is 'r een petitie anbôden an twei leide van Provinciale State. Ze hawe beloufd dat ze d'r serieus mee an de gang gane.
Baai de actie hawe we ok goed overleg had met de historische verenigings uit Noord-Holland. Dat is belangroik, want samen staan je sterk. De fotowedstroid was een groôt succes. We krege maar liefst 160 foto's van stolpe binnen, de ien nag mooierder as de aar.
Samen met Heemskut in de Boerderaaiestichting zelle we voor wat betreft de stolpe de vinger an de pols hoûwe.

Ôze neijaarsstreekmiddeg van 4 nevember stond ok in 't teken van de stolp. Harold Bos hield een lezing over 't interieur van de stolpe. Een aar hougtepunt van die middeg was een bezoek an de stolp Welgelegen in Woggelum, weervan 't intereur grôtendeêls nag authentiek is in weervan de inrichting ok hêlegaar in stoil is.
Op de voorjaarsstreekmiddeg van 26 mai namme we een koikje baai een paprikakweiker op Agriport in de Wieringermeer. Jacques Dekker hield een lezing over voeding, gezondhaid in energie : Noord-Holland as de groene apotheker van de wereld.
Veerder krege we van Petra Barendse uitleg over aardwarmte.

Voor de tweide keer was 'r Toônbeeld Westfries. Samen met Creatief Westfries in de Expôsitiekring Beêldende Kunst Opmeer hadde we op 3 juni een mooie in gezellige middeg op toûw zet in Zandwurven. Westfriese skoivers droege voor uit aigen werk dat paste baai een skilderaai van een kunstenaar. d'r was dut keer ok een bigband baai.
De zeumeivendwandeling in Twisk trok dut jaar heêl veûl volk. Behalve ôze kemmissie Kap in Dek ware deer ok de Vereniging in 't Pak in de Gidsegroep Twisk van 't Nut baai betrokken. Alle mese hawe bar genôten.

De samenwerking met de plaatselijke historische verenigings verloupt wisselend. Met sommige hawe we hêle goeie ketakte, met are minder of niet. Toch perbere we samen met 't Westfries Archief de samenwerking te stimuleren. Jammer genoeg bloift dat vooral beperkt tot oôstelijk Westfriesland. Samenwerking het de groôste kans van slagen as 't om losse thema's gaat. Een voorbeêld deervan is de nuwe privacywet, de AVG. An een cursies over deuze AVG die we op 26 juni geven hawe in samenwerking met 't Vraaiwulligerspunt deide 23 mese van 12 historische verenigings mee.

Veûl belangstelling was 'r voor de cursies Kinniesmake met Westfriesland van 4 eivende in 't Trefpunt in Woggelum. d'r deide 35 mese an mee. Over 't algemien ware ze allegaar heêl erg tevreden.
Ok de opkomst baai de cursies Kinniesmake met Westfriesland voor gemeentereids- in collegelede was erg goed. We hadde verdeêld over twei zateregochende 34 cursiste die 't nôdige te horen krege over 't Westfriese landskip, de Westfriese Omringdoik in de stolpe.

In juli hawe jolle allegaar weer een prachtig jaarboek in de bus kregen weerin jolle nag veûl meer leze kinne over allies wat 'r in 't verbaaie jaar beurd is. Al ôze kemissies in stichtings in de Vereniging voor Westfries Mônumentale Kerke binne heêl actief.Geloik met 't jaarboek kwam ok 't nuwe Vierkant uit. 't Vierkant is noû in 't vierkant in deer is de redactie best een beetje groôsk op.

D'r is veûl belangstelling voor Westfriesland in de Westfriese cultuur. Dat ziene we vooral baai incidentêle activitoite. d'r is veûl inzet nôdig voor 't behoud van 't Westfriese foinmazige landskip in de mônumente in oôs gebied. Wie in 't jaarverslag van de Stichting voor Landelijk Skoôn in 't nuwe jaarboek lezen het over allerhande planne weer de Westfriese Omringdoik baai betrokken is, in over de planne voor zonnewaidies, die weet dat we niet achterover leûne kinne.

D'r binne ok zurge over 't Westfries Genoôskip zelf. Leek 't 'r vorig jaar op dat de noû al tien jaar durende achteruitgang minderder werd, dut jaar bleek dat toch niet 't geval. Allies baai mekaar zittte we noû op reûm 1850 leide. Alle andacht in waardering voor allies wat we doene maakt nag niet dat mese in grôte getale lid worre. We krogge gelukkig ammaar nag wel nuwe leide, maar 't binne d'r jammer genog niet genog om 't antal op poil te hoûwen.
Dat mese doen jolle best om nuwe leide an te bringen.
Op 7 aprel hadde we de kemissiemiddeg in Obdam. 't Gong deer over de vraag wat 't Westfries Genoôskip onderskaidt van plaselijke historische verenigings in van are erfgoedinstellings. Met are woorde: wat is de betekenies van 't Westfries Genoôskip?
De uitkomste van dut overleg gebruike we voor 't maken van een nuw belaidsplan voor de periôde 2019 tot in met 2023. Ik noem een paar punte:
a. 't Westfries Genoôskip is een bron van kinnies met betrekking tot de cultuurhistorie van heêl Westfriesland, weer heêl veûl mese gebruik van make.
b. 't Westfries Genoôskip is een verbindende skakel tussen de onder ôze paraplu vallende kemmissies, stichtings in vereniging in voor de plaselijke historische verenigings in stichtings in Westfriesland.
Kortom: 't Westfries Genoôskip doet 'r toe!

Are jaar is weer een lustrumjaar. In 2019 bestane we 95 jaar. Een klain feisie, weer we as bestuur wat andacht an geve welle.
Wat moin betreft bloift 't deer niet baai in leve we toe nei 2024 as 't 100 jaar leden is dat we opricht binne. Tot die toid is 'r nag genog te doen in te beleven.

Dit was de opening. Hij wenst de leden een goede vergadering.

2. Benoeming notulencommissie
Het bestuur stelt u voor om in de notulencommissie voor dit jaar te benoemen:
Alie Vis-Best uit Middenbeemster en Dirk van Diepen uit Heiloo.
Ingestemd wordt met de benoeming van beiden.

3. Verslag notulencommissie 2017
De notulen van 2017 en het verslag van de notulencommissie zijn na te lezen op www.westfriesgenootschap.nl. De notulencommissie, bestaande uit Trudy Bolten en Henny Honig- van Stralen hebben schriftelijk aangegeven in te stemmen met de notulen.

De voorzitter stelt de vergadering voor de notulen goed te keuren. De vergadering stemt in met de notulen van 2017.

De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen en de notulencommissie voor het beoordelen daarvan.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. De voorzitter meldt, dat er ook geen mededelingen zijn.

5. Goedkeuring jaarverslag over 2017 opgenomen in West-Friesland Oud & Nieuw 85
Het jaarverslag van de secretaris staat op de bladzijden 190 tot en met 193 van het jaarboek 2018.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het maken van dit verslag.

6. Verslag van de rekeningcommissie over 2017
De heren Bierman en van Dolder hebben de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden en stellen de vergadering voor hiermee akkoord te gaan.

De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2017, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 85
De balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 zijn in verkorte vorm afgedrukt op blz. 194 en 195 van het jaarboek 2018.

De voorzitter vraagt aan de leden of zij gelet op de verklaring van de rekeningcommissie de jaarrekening 2017 goedkeuren en of zij het bestuur dechargeren voor het tot en met 2017 gevoerde beleid. De ALV gaat hiermee akkoord.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het vele werk van de afgelopen jaren.

8.Benoeming rekeningcommissie 2018
Jaarlijks treedt een van de beide leden van de rekeningcommissie af. Dit jaar is dat de heer Cor van Dolder. Hij wordt bedankt voor zijn werk in de afgelopen twee jaren.
De heer Klaas Jan Bierman mag en wil nog een jaar doorgaan.
Het bestuur stelt voor om in de plaats van Cor van Dolder te benoemen Jan Vriend uit de Zuidermeer. De ALV gaat hiermee akkoord.

9.Verkiezing bestuursleden
De bestuursleden Anneke Helder en Kees Kreuk zijn statutair aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Er zijn bij het bestuur geen tegenkandidaten aangemeld.
De voorzitter noemt de namen van de beide bestuursleden één voor één op en vraagt vervolgens per bestuurslid of de ALV instemt met herbenoeming van dit bestuurslid.
Als eerste: Anneke Helder: applaus
Als tweede: Kees Kreuk: applaus

De voorzitter constateert dat zij beiden bij deze zijn herbenoemd. Hij bedankt Anneke en Kees voor het feit dat zij zich weer vier jaar lang voor onze vereniging in willen zetten.

Anneke bedankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen. Ze vond het toch weer een spannend moment. Zij is dankbaar dat zij haar bijdrage kan leveren aan het Westfries Genootschap. Kees Kreuk sluit zich graag aan bij de woorden van Anneke.

In de uitnodiging voor deze vergadering hebben de leden kunnen lezen dat het bestuur op het moment van het verzenden daarvan in gesprek was met een kandidaat bestuurslid.
Het verheugt de voorzitter dat deze gesprekken goed zijn verlopen. Annet Staal-Koster uit Berkhout heeft zich bereid verklaart het bestuur te versterken.
Annet- Staal stelt zich aan de leden voor.
De ALV gaat akkoord met de benoeming van Annet Staal- Koster tot bestuurslid. De voorzitter heet haar van harte welkom binnen het bestuur.

De vergadering wordt onderbroken voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2018
Voor de toekenning van deze prijs bestaat een reglement dat is goedgekeurd door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap. Het dagelijks bestuur beslist over de toekenning van deze prijs op basis van het advies van een onafhankelijke adviescommissie van drie personen.
Het is dit jaar al voor de veertigste keer dat deze prijs wordt uitgereikt. De eerste keer dat deze werd uitgereikt was in 1979. De toenmalige voorzitter Volkert Nobel reikte deze op de Westfriezendag in De Vest in Alkmaar uit aan Jan Pannekeet die in 1979 zijn proefschrift ‘Woordvorming in het hedendaags Westfries’ voltooide en daarop promoveerde tot doctor in de Nederlandse taal- en letterkunde.
Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie ‘Gebouwen, molens en restauratieprojecten’.
Onze vereniging is een cultuurhistorische vereniging. Bij zo'n vereniging spelen naast cultuur en historie ook begrippen als erfgoed en traditie een grote rol. Het zijn woorden die nauw met elkaar verbonden zijn. Erfgoed is datgene wat men van zijn voorouders erft. De term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, waar ze zich mee identificeren en die ze door willen geven aan toekomstige generaties. We onderscheiden materiele erfgoederen zoals monumentale gebouwen en immateriële erfgoederen.
Wat we nu als erfgoed of monument zien gaat vaak om zaken die ooit ontstonden om te gebruiken het leven van alle dag. Gedacht kan worden aan kerken, stolpboerderijen en dijken die werden aangelegd om de mensen, dieren en het achterland te beschermen tegen het water en molens. Molens werden gebouwd om polders droog te malen en het waterpeil te reguleren, om hout te zagen, graan te malen en ga zo maar door.
Veel handelingen en gewoontes die we nu immateriële erfgoederen noemen, hebben een economische achtergrond. Enkele voorbeelden worden aangegeven: het ambacht van diamantbewerker, het ambacht van handmatig klompen maken en het ambacht van molenaar.
Materieel erfgoed dat ontstaan is uit economische motieven , immaterieel erfgoed in de vorm van het ambacht van molenaar, het komt allemaal samen bij de winnaar van de Westfrieslandprijs 2018. Het is Stichting Johannes Bos uit Koedijk.
Aan de documentatie van de adviescommissie voor de Westfrieslandprijs ontleent de voorzitter het volgende:
De Westfriese Omringdijk werd in Koedijk aan het Noord-Hollands Kanaal tot 1930 opgesierd met een molen. Bekend is dat op deze plaats in ieder geval vanaf 1573 een molen aanwezig was. De laatste molen die daar heeft gestaan, molen De Koe, kwam in 1847in handen van de familie Bos. Vanaf 1866 werd het functioneren van het bedrijf versterkt met een maalderij op stoom. In 1930 werd molen De Koe gesloopt. Het malen werd voortgezet met een elektrische maalderij. De familie Bos richtte zich vooral op het malen en mengen van graan voor veevoer. Tussen 1960 en 1980 beleefde het bedrijf zijn hoogtepunt en had een veelheid van silo's en opslagmogelijkheden, die overigens in schril contrast stonden met de omgeving van de molen. Johannes Bos was de laatste molenaar en tevens de man die besloot om het gehele complex en financiële middelen onder te brengen in een stichting met als doel om de oude situatie met meelmolen en aanverwante gebouwen weer in ere te herstellen en het landschappelijk perspectief op die plek weer nieuw elan te geven.
Stichting Johannes Bos is er na jarenlange voorbereiding in geslaagd om in 2008 met de bouw van meelmolen De Gouden Engel te beginnen. In 2009 was het werk klaar en werd de molen officieel in werking gesteld. De wethouder noemde de nieuwe molen een monument van de toekomst. Het gaat hier om een achtkantige stellingmolen met een buiten krui-inrichting. De molen torent op zijn gemetselde onderstuk hoog boven het landschap uit. Naast de molen is de molenschuur gebouwd, met beneden een café-restaurant en boven het onderkomen annex tentoonstellingsruimte van de Historische Vereniging Koedijk. Op het terrein is een stenen koolschuur uit 1894, de oudste nog bestaande koôlboet van Koedijk, afkomstig van een andere plek op de Kanaaldijk, herbouwd. De oude knechtswoning uit 1871 is gerestaureerd en op passende wijze ingericht als kantoor voor de stichting. De voormalige stoommaalderij is weer teruggebracht naar de situatie uit 1929 met twee koppels maalstenen. De aandrijving is nu elektrisch.
De naam is ontleend aan het Gouden Engelfeest, het op Sinterklaas lijkende feest dat in Koedijk van oudsher op 31 december werd gevierd.
Maalderij De Gouden Engel specialiseert zich in het malen van meel voor menselijke consumptie, er is een banketbakkerij en verkooppunt voor onder andere meel en brood. Er worden rondleidingen voor groepen georganiseerd, maar ook de geïnteresseerde passant is al snel enkele uren zoet op het omvangrijke complex, dat op drie dagen in de week geopend is en bovendien regelmatig op zondag. Een uitgebreide groep vrijwilligers ondersteunt de dagelijkse activiteiten van het bestuur.
Op woensdag 8 augustus heeft de voorzitter alles met eigen ogen gezien. Hij trof het, want het was uitstekend weer om te malen en op dat moment werd er door een vrijwillige molenaar biologische rogge afkomstig van Texel gemalen.
De voorzitter vraagt Bart Slooten, voorzitter van de Stichting Johannes Bos, om naar voren te komen.
Het is hem een groot genoegen om de Westfrieslandprijs 2018 aan Stichting Johannes Bos uit te reiken.

Op de oorkonde staat:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2018 toe te kennen aan
Stichting Johannes Bos
vanwege haar inzet voor het in ere herstellen van het molen- en maalderijcomplex in Koedijk.
Dit door de bouw van de stellingmolen De Gouden Engel, de restauratie van de maalderij en de knechtswoning, het in stijl bouwen van een molenschuur en de verplaatsing en restauratie van een koolboet.

Bovenkarspel, 1 september 2018

J. Smit
Voorzitter

J. Wittink
Secretaris

Ook wordt de bij de prijs behorende cheque van € 1.000 overhandigd.

Bart Slooten bedankt het Westfries Genootschap voor deze prijs. Zij zijn erg blij met de prijs en erkenning. Hij geeft een korte uitéénzetting van de Stichting Johannes Bos en verwijst naar de andere molen van de Familie Bos, de Lastdrager. Deze molen zal worden gerestaureerd. Er zal weer een complete molen van worden gemaakt. Naast de provinciale subsidie is nog veel geld nodig. De molen is genomineerd voor de Molenprijs 2018. Hij roept de aanwezigen op te stemmen voor deze prijs. De leden zullen nog worden geïnformeerd via een nieuwsbrief.

Voorstel benoeming lid van verdienste

Het was in het jaar 1953 dat het bestuur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland besloot tot het instellen van een klederdrachtcommissie. De eerste commissie werd in 1955 opgeheven, maar al spoedig daarna kwam er een nieuwe commissie. In 1959 ontstonden uit de klederdrachtcommissie twee nieuwe commissies, de Commissie voor de Westfriese Klederdracht, de zogenaamde kostuumcommissie en de Werkgroep voor het Kappen Naaien. Omdat de werkgroep zich ook bezig ging houden met het hullen plooien kreeg deze een nieuwe naam en werd de Commissie tot Bevordering van de Instandhouding van de Traditionele Hoofdtooi, kortweg de Hoofdtooi-commissie. In 1988 werden beide commissies samengevoegd tot de nu nog bestaande Commissie Kap en Dek.

De voorzitter vraagt, Barbara Zweet-Donker, voorzitter van deze commissie, naar voren te komen.

Barbara is in 1984 lid geworden van de Hoofdtooi-commissie. Haar moeder was toen voorzitter van deze commissie.
Na de samenvoeging van de kostuumcommissie en de hoofdtooicommissie in 1988 traden de voorzitters van die commissies af. Zowel mevrouw Stam-Rol als de moeder van Barbara werden in dat zelfde jaar tot lid van verdienste benoemd.
Zij werd in 1988 de voorzitter van de nieuwe Commissie Kap en Dek, een functie die ze nog steeds vervult. Ze is een ware ambassadeur van de Westfriese klederdracht.
Ze draagt haar kostuum en de bijbehorende sieraden met ere bij veel gelegenheden en waar mogelijk probeert ze ook anderen te stimuleren in dracht te gaan. Samen met haar man Roel vormt ze een ‘mooi steltje’. Ze heeft zich ingezet voor de cursussen kap naaien en zetten, hullen plooien en boerenhoedjes opknappen. Jammer genoeg is er voor deze cursussen de laatste jaren tekort belangstelling.
Voor onze PR activiteiten doen wij nooit tevergeefs een beroep op haar.
We zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor het Westfries Genootschap doet en we hopen dat we nog een tijdje van haar onvermoeibare inzet mogen profiteren.
Tijdens de jaarlijkse veiling in Berkhout op de eerste zaterdag van februari is zij door de andere leden van de commissie Kap en Dek al in het zonnetje gezet.
Vandaag doen we dat tijdens deze algemene ledenvergadering. Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft van één van de leden een verzoek ontvangen om aan de algemene vergadering voor te stellen haar te benoemen tot lid van verdienste. Het algemeen bestuur heeft hierop instemmend gereageerd.
De voorzitter richt zich daarom nu tot de leden: Hij vraagt of zij er mee instemmen dat Barbara Zweet-Donker benoemd wordt tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap?

Met luid applaus stemmen de leden in met de voordracht.
Barbara geeft aan totaal verrast te zijn door deze benoeming maar het geweldig vindt. Ze zet zich met plezier in voor Kap en Dek en het Westfries Genootschap. Ze is blij dat ze vroeger is gestimuleerd om dit te gaan doen en doet het nog steeds met veel plezier. Zij bedankt een ieder voor deze eer!

10. Rondvraag
Sybrand Konijn uit de Weere pleit voor jongere bestuursleden.
Joop Koopmans is blij met het Westfries Genootschap en om Westfries te zijn en geniet van de publicaties.

12. Sluiting
De voorzitter wenst een ieder nog een mooie dag. De vergadering wordt afgesloten met een muzikaal optreden van Gerda Govers en Wil Luiken.