Op zaterdag 11 april werd weer de jaarlijkse commissiemiddag van het Westfries Genootschap gehouden. Tijdens zo'n commissiemiddag ontmoeten vertegenwoordigers van het algemeen bestuur en afgevaardigden van commissies, stichtingen en andere organisaties waarmee onze vereniging samenwerkt, elkaar.

Het kerkje van Benningbroek.
Het kerkje van Benningbroek. (Foto Jan Smit)

We kwamen deze keer bij elkaar in Café De Roode Leeuw in Benningbroek. Op de website van Café de Roode Leeuw is het een en ander te lezen over de geschiedenis van het pand. Daar staat ook het volgende. Als je goed oplet ontdek je dat negen van de tien oude cafés op de hoek van de straat staan. Grenzend aan het café stond de doorrijstal. Deze stal diende als rustplaats voor het paard als de baas iets nuttigde in het café. In de jaren twintig van de vorige eeuw had Café de Roode Leeuw een hotelfunctie, een kruidenierswinkeltje en een doorrijstal.

Café De Roode Leeuw.
Café De Roode Leeuw. (Foto Jan Smit)

Op de commissiemiddag spraken wij als eerste over de voortgang van het beleidsplan 2013-2018 van het Westfries Genootschap. De prioriteiten voor 2015 zijn:
a. Verbetering van de communicatie met de leden.
Om in voorkomende gevallen sneller met de leden te kunnen communiceren zijn de e-mailadressen van de leden opgevraagd. Ook kunnen leden die dat willen het ledenblad Vierkant en de nieuwsbrief digitaal ontvangen in plaats van per post.
b. Uitbouwen contacten met de plaatselijke historische verenigingen.
Vorig jaar is voor elke plaatselijke historische vereniging in ons werkgebied een bestuurslid van het Westfries Genootschap als contactpersoon aangewezen. Het jaar 2015 zal vooral in het teken staan van kennismaking en het bezoeken van belangrijke bijeenkomsten. De eerste reacties van de plaatselijke historische verenigingen zijn positief.
c. Jeugd en jongeren.
Aan de commissies en stichtingen is gevraagd welke suggesties zij hebben voor activiteiten voor jeugd en jongeren en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Tijdens de commissiemiddag zijn meerdere suggesties gedaan.
Na de bespreking van de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan werd gesproken over de suggestie, gedaan op de commissiemiddag van 5 april 2014, om een ledenwervings-bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van het Westfries Genootschap zal bezien of dit uitvoerbaar is en zal bij de verdere uitwerking van de plannen ook de diverse commissies en stichtingen betrekken.
Vervolgens was het tijd voor de mededelingen van de commissies en stichtingen.

Jaap Raat in gesprek met Klaas Lageveen (op de rug gezien), Peter van der Lee en Guus 
	van der Lee-Tessel.
Jaap Raat in gesprek met Klaas Lageveen (op de rug gezien), Peter van der Lee en Guus van der Lee-Tessel. (Foto Jan Smit)

Na de pauze werden de aanwezigen onthaald op filmbeelden van Stichting Projector die getoond werden door Cees Langedijk. Te zien waren met name stukjes film van commissiemiddagen en Westfriezendagen uit het verleden. Dit riep veel herinneringen op, bijvoorbeeld aan vroegere bestuurs- en commissieleden. Een van hen was de onlangs overleden oud-penningmeester Pé van der Lee. Hij was ook penningmeester van Stichting Projector. Uit de presentatie bleek dat sommige onderwerpen regelmatig terugkomen. Een voorbeeld daarvan is het thema jeugd en jongeren.
Cees vertelde ook over de diaserie ‘Geschiedenis van Westfriesland in Vogelvlucht’. Deze diaserie met tekstboekje en een cassettebandje met toelichtende tekst is in 1984 ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Westfries Genootschap samengesteld voor de bovenbouw van de basisscholen binnen de Westfriese Omringdijk.

De samenstellers van het nieuwe boek: Klaas Lageveen, Cees Langedijk en Jaap Raat (van links naar rechts).
De samenstellers van het nieuwe boek: Klaas Lageveen, Cees Langedijk en Jaap Raat (van links naar rechts). (Foto Jan Smit)

In 1990 begon Jaap Raat, bestuurslid van Stichting Projector, met deze diaserie lezingen te houden. In totaal heeft hij dit tachtig keer gedaan. De laatste lezing hield hij op 11 november 2010 voor de Historische Vereniging Koedijk.
Stichting Projector besloot ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan in 2013 van deze diaserie een fotoboek te maken. Voor dit fotoboek is het bestaande beeldmateriaal aangevuld met nieuwe foto's.

Jaap Raat overhandigt het eerste exemplaar aan Guus van der Lee-Tessel.
Jaap Raat overhandigt het eerste exemplaar aan Guus van der Lee-Tessel. (Foto Jan Smit)

Na de presentatie van Cees Langedijk kreeg mevrouw Guus van der Lee-Tessel, de weduwe van Pé van der Lee, het eerste exemplaar uit handen van Jaap Raat. Dit omdat het idee om dit boek te maken afkomstig was van Pé van der Lee. Mevrouw Van der Lee was vergezeld door haar zoon Peter.
Het is een prachtig kijkboek geworden dankzij de samenstellers Klaas Lageveen, Cees Langedijk en Jaap Raat.
Voor alle bestuurders van het Westfries Genootschap en de leden van de commissies en de bestuurders van de stichtingen was er ook een exemplaar van de nieuwe uitgave. Een leuke verrassing aan het eind van een nuttige en gezellige middag!

Jan Smit