Ik schrijf deze aflevering van Uit en Thuis in de week voor de kerstdagen. Nog even en dan is het jaar 2016 weer voorbij. Het Westfries Genootschap kijkt terug op een aantal geslaagde activiteiten zoals de voorjaarsstreekmiddag in Andijk, de Westfriezendag in Schagen en de najaarsstreekmiddag in Wieringerwerf. Dit jaar waren voor het eerst alle afbeeldingen in ons jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw voor zo ver mogelijk in kleur. Een ander hoogtepunt was de presentatie van de leskist voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Andijk op 27 juni.

Tijdens de voorjaarsstreekmiddag bezochten we de Gereformeerde Kerk in Andijk.
Tijdens de voorjaarsstreekmiddag bezochten we de Gereformeerde Kerk in Andijk. (Foto Jan Smit)

Op 6 maart 2013 stelde het bestuur het beleidsplan voor de periode 2014 tot en met 2018 vast.
Veel van de doelstellingen uit dit beleidsplan zijn inmiddels gerealiseerd, andere blijken helaas moeilijk realiseerbaar. Ik licht er een paar punten uit.
Wij hebben uitvoering gegeven aan het voornemen tot het intensiveren en verbeteren van de contacten met de plaatselijke historische verenigingen in Westfriesland. Voor elke plaatselijke historische vereniging is uit ons bestuur een contactpersoon benoemd. Met een aantal historische verenigingen hebben wij goede contacten opgebouwd, bij andere lukt dat minder goed. Sommige zijn vooral gericht op hun eigen lokale historie en activiteiten en minder op bovenplaatselijke zaken. Mogelijk speelt hierbij ook het gebrek aan voldoende menskracht een rol.

Een van de excursies op de Westfriezendag was een bezoek aan Alkmaar.
Een van de excursies op de Westfriezendag was een bezoek aan Alkmaar. (Foto Petra Tromp)

Ons idee om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met aanverwante organisaties is niet realiseerbaar. Goede persoonlijke contacten met bestuursleden van de verschillende organisaties en overleg zijn wel mogelijk. Samenwerking moet vooral gezocht worden op incidentele basis als zich omstandigheden voordoen die om gezamenlijke actie vragen.

Het nieuwe jaarboek werd gepresenteerd in de Zuidermeer. Op de foto een fraaie stolp aan de Koggeweg.
Het nieuwe jaarboek werd gepresenteerd in de Zuidermeer. Op de foto een fraaie stolp aan de Koggeweg. (Foto Jan Smit)

In het beleidsplan was er ook de nodige aandacht voor jeugd en jongeren. Het is gebleken dat het niet eenvoudig is om iets voor jeugd en jongeren te organiseren. Het oprichten van een jeugdafdeling zit er dan ook niet in. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de beste manier om de jeugd te bereiken de weg via het onderwijs is. De nieuwe leskist is een succes, Er is veel vraag naar. Het is belangrijk dat kinderen zich al op jonge leeftijd gaan interesseren voor de cultuur en de historie van hun eigen omgeving. Jong geleerd is oud gedaan zegt het spreekwoord. Hopelijk leiden de inspanningen van nu ertoe dat er ook in de wat verder gelegen toekomst mensen zullen zijn die zich inzetten voor het behoud van de cultuurhistorie van Westfriesland.

Bestuurslid Netty Zander tijdens de presentatie in Andijk van de door haar ontwikkelde leskist.
Bestuurslid Netty Zander tijdens de presentatie in Andijk van de door haar ontwikkelde leskist. (Foto Jan Smit)

Wij hebben ook gekeken naar de mogelijkheden om andere inkomstenbronnen te verwerven dan de contributies van onze leden. Dat valt nog niet eens mee. Omdat het bestuur er niet voor voelt om reclame op onze website toe te laten, blijven over de verkoop van artikelen en sponsoring van projecten. Vermarkten van onze kennis, dus geld vragen voor onze informatie is in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar. Onze doelstelling is om zo veel mogelijk mensen op een verantwoorde en gedegen manier te informeren over de cultuurhistorie van Westfriesland en daarvoor geen onnodige drempels op te werpen. Het inzetten van onze mooie website is een prima middel gebleken om het grote publiek te bereiken. Waar mogelijk en zinvol proberen wij ook de nieuwe sociale media in te zetten.

Boerenkool in Opperdoes. Voor veel mensen een winterse lekkernij.
Boerenkool in Opperdoes. Voor veel mensen een winterse lekkernij. (Foto Jan Smit)

Een van de belangrijkste punten uit ons lopende beleidsplan is het werven van nieuwe leden. Helaas moeten we vaststellen dat het niet lukt om via ondernemersverenigingen in contact te komen met potentiele nieuwe bedrijfsleden. We moeten ook constateren dat lang niet alle Westfriese gemeenten lid zijn van het Westfries Genootschap en dat sommige gemeenten die wel lid zijn bedanken vanwege bezuinigingen. Het is verbazend hoe weinig sommige gemeenten over hebben voor de Westfriese cultuurhistorie terwijl men aan de andere kant er alles aan doet om diezelfde cultuurhistorie van gebied onder de aandacht te brengen van de toeristen. Wij zullen onze pijlen dan ook vooral moeten richten op het werven van nieuwe ‘gewone’ leden.

Dorpskerk in Opperdoes. Gebouwd in 1530 als vervanger van de in 1517 door Grote Pier en ...Dorpskerk in Opperdoes. Gebouwd in 1530 als vervanger van de in 1517 door Grote Pier en zijn mannen verwoeste kerk. (Foto Jan Smit)

Het is niet mijn bedoeling om deze laatste Uit en Thuis van 2016 in mineur af te sluiten.
Bij een jaarwisseling hoort traditiegetrouw ook het maken van plannen voor het nieuwe jaar.
Twee daarvan licht ik er graag even uit.
Als uitwerking van het aandachtspunt ledenwerving in ons beleidsplan organiseren we de Westfrieslanddag op 8 april 2017. Een dag waarop het belangrijke werk van onze vereniging, de commissies, de stichtingen en de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht. Het wordt een dag met een mooi programma voor het hele gezin, voor jong en oud. Ook mensen die nu al lid zijn van onze vereniging, zijn van harte welkom.
Daarnaast wil het Westfries Genootschap samen met het Westfries Archief in samenwerking met onder andere plaatselijke historische verenigingen in 2017 enkele activiteiten organiseren ter gelegenheid van het feit dat het volgend jaar 500 jaar geleden is dat Grote Pier met de Arumer Zwarte Hoop plunderend en brandstichtend door Westfriesland trok.
Namens het bestuur wens ik u alle goeds toe voor 2017.

Jan Smit