De organisatoren van de Drieban Flora die gehouden werd van 7 tot en met 11 februari, kozen dit jaar als thema ‘Vol energie’.
Het gekozen thema voor deze bloemententoonstelling in Café de Roode Leeuw in Venhuizen was uiterst actueel. De voorraden fossiele energie zijn eindig, de winning van gas in de provincie Groningen heeft grote gevolgen voor de Groningers door schade aan bedrijfsgebouwen, woonhuizen en monumenten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast is er nog de psychische schade en de angst voor nieuwe bevingen waar veel direct betrokkenen last van hebben.

Deze stellingmolen laat zien dat er vroeger ook al gebruik gemaakt werd van windenergie.
Deze stellingmolen laat zien dat er vroeger ook al gebruik gemaakt werd van windenergie. (Foto Jan Smit)

De organisatoren van de Drieban Flora gaven als motivatie voor de keuze van het thema, dat energie in het bollenvak een belangrijke rol speelt. Aan de ene kant is de sector een grote verbruiker van energie. Energie is nodig voor de bedrijfsvoering, denk bijvoorbeeld aan de brandstoffen voor auto’s, trekkers en de energie die nodig is voor verlichting, verwarming, koeling, drogen en preparatie (temperatuurbehandelingen van bollen). Aan de andere kant doen de bloembollenkwekers en bloementrekkers er het nodige aan om energie op te wekken. Zo worden er windmolens geplaatst, daken van bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen en bioafval wordt zoveel mogelijk afgevoerd naar biovergisters voor het opwekken van biogas.

Schaalmodel van een moderne windmolen.
Schaalmodel van een moderne windmolen. (Foto Jan Smit)

Het energieverbruik van bedrijven, particuliere huishoudens, verkeer en vervoer plaatst onze samenleving voor grote dilemma’s. Het is niet alleen zo dat de voorraden fossiele energie beperkt zijn, er moet ook gestreefd worden naar de beperking van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2 die vrijkomen bij de verbranding.
Toch zijn de alternatieven voor kolen, olie en gas ook lang niet allemaal onomstreden. Kernenergie is niet aantrekkelijk, windmolens zorgen voor horizonvervuiling en bedreigen de vrije zichtlijnen in het open landschap waar wij als Westfriezen zo aan gehecht zijn.
De zonneweides, grote percelen land met daarop zonnepanelen, roepen ook de nodige weerstand op. Niet alleen vanwege de grote invloed op het landschap, maar ook om andere redenen. Landbouworganisatie LTO afdeling Westfriesland komt tegen de zonneweides in verzet omdat kostbare landbouwgrond een andere bestemming krijgt. Zonneweides zijn een inbreuk op landbouw en landschap aldus de organisatie.

Tulpen met op de achtergrond zonnepanelen.
Tulpen met op de achtergrond zonnepanelen. (Foto Jan Smit)

Dan is er nog het probleem dat voor de productie van windmolens, zonnecellen en batterijen grote hoeveelheden metalen nodig zijn. Metalen waarvan de wereldvoorraden eindig zijn, moeilijk winbaar zijn, of slechts met dure technieken gewonnen kunnen worden.
Alles bij elkaar een enorme uitdaging voor de mensheid, die om een grote inzet vraagt van ons allemaal om ons milieu, onze aarde en ons landschap zo veel mogelijk te ontzien.
Gelukkig wordt er op dat vlak ook veel gedaan. Op de Drieban Flora werd gewezen op het belang van recycling. Dat houdt in hergebruik van gebruikte spullen of het terugwinnen van de grondstoffen uit gebruikte spullen. Als voorbeeld werd de recycling van gebruikte bloembollennetten genoemd.

De schooljeugd zoekt naar antwoorden voor een prijsvraag.
De schooljeugd zoekt naar antwoorden voor een prijsvraag. (Foto Jan Smit)

LTO Westfriesland roept agrariërs op om op grote schaal daken van hun schuren te gaan gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, eventueel gefinancierd door gewone burgers.
Actiegroepen, milieuorganisaties en instellingen als Stichting Landelijk Schoon proberen er voor te zorgen dat windmolens niet in kwetsbare landschappen geplaatst worden.
Gewone burgers kunnen zich inspannen om hun energiegebruik zo veel mogelijk te beperken en door bijvoorbeeld hun huizen te isoleren.
Gemeenten en erfgoedorganisaties kunnen monumenteneigenaren adviseren over het duurzamer maken van monumenten op een zodanige wijze dat het aanzien en het karakter van de monumenten niet aangetast wordt.
Gemeenten zullen niet alleen in moeten zetten op duurzaamheid, maar ook moeten waken over de kwaliteit van het landschap.

.
Nieuwe soorten tulpen die nog geen naam hebben worden gepresenteerd onder nummer. Hier een voorbeeld: 07-MA-1055.
(Foto Jan Smit)
Windmolen van bloemen.
Windmolen van bloemen.
(Foto Jan Smit)
 

Alles bij elkaar een grote opdracht: zuinig omgaan met het milieu, energie en grondstoffen, maar ook waken over het behoud van ons mooie landschap en de vele fraaie monumenten.
Westfriezen zijn ondernemend en hebben in het verleden bewezen niet voor een kleintje vervaard te zijn. Laten we met elkaar deze uitdaging aangaan!
Ook zij die na ons komen hebben het recht om te genieten van al het moois dat Westfriesland te bieden heeft.

Jan Smit