Goedemiddag allemaal,

Mijn naam is Jan Smit en ik mag u als voorzitter van het Westfries Genootschap van harte welkom heten in De Weere bij de voorjaarsstreekmiddag 2014. In het bijzonder wil ik burgemeester Nijpels van de Gemeente Opmeer verwelkomen.
Burgemeester, mooi dat u gekomen bent. Zo meteen krijgt u de gelegenheid om namens de gemeente iets te vertellen.
Vanmiddag staat Ruilverkaveling De Gouw centraal.
Als we het hebben over ruilverkaveling dan gaat het over de inrichting van het landschap. Dat is voor onze vereniging een boeiend onderwerp. In onze statuten staat immers dat wij er naar streven het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van ons werkgebied zo veel mogelijk voor het nageslacht te bewaren. Het streven naar behoud van het oude verkavelingspatroon kan op gespannen voet komen te staan met de eisen die de moderne bedrijfsvoering aan de landinrichting en de waterhuishouding stelt. Ruilverkaveling betekent ook dat gronden van eigenaren verwisselen. Dat kan aanleiding geven tot spanningen. Verdriet omdat grond die meerdere generaties van een familie is geweest ingeleverd moet worden. Er kan onvrede ontstaan omdat de landeigenaar van mening is dat voor zijn goede grond bij de inbreng een te lage prijs wordt gegeven. Er kan verzet komen tegen de kosten die een ruilverkaveling met zich meebrengt en onvrede ontstaan over wat men na de verkaveling aan gronden toebedeeld krijgt. En zo is er nog wel meer.
Bij de ruilverkaveling De Gouw is er niet alleen aandacht aan de verbetering van de landbouwstructuur besteed, maar er is ook rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ook was er aandacht voor natuur, recreatie en waterberging.
Vanmiddag horen we meer details over hoe de ruilverkaveling De Gouw is aangepakt en hoe de knelpunten zijn opgelost. Straks trekken we erop uit om te bekijken hoe het resultaat eruit ziet. Ik hoop dat u ervan geniet.