Het rond 1900 gebouwde raadhuis van Hensbroek verloor in 1979 zijn functie.Het rond 1900 gebouwde raadhuis van Hensbroek verloor in 1979 zijn functie: op 1 januari vormde de tot dan zelfstandige gemeente Hensbroek samen met Obdam de nieuwe gemeente Obdam.
Binnen de Omringdijk bestonden tot 1979 nog 38 gemeenten; na herindelingen in 1979 en 1991 zijn er nu nog 20. Over een gemeentelijke herindeling in de 21ste eeuw wordt al druk nagedacht. Tegenwoordig is het raadhuis van Hensbroek als woonhuis in gebruik. (AWG)

Paapse stoutigheden

Alle kerkgebouwen gingen in of kort na 1573 in gereformeerde handen over. Desondanks vorderde de verspreiding van het nieuwe geloof in West-Friesland maar traag. Vanaf 1610 werden Gecommitteerde Raden daarom actiever in de bestrijding van het katholicisme. De schouten kregen opdracht om op te treden tegen illegale katholieke erediensten. Of schout Sijvert Jansz van Hoogwoud daar veel haast mee had, valt te betwijfelen. Hij moest in 1614 bijeenkomsten verstoren die door zijn vrouw werden bezocht.
In 1920 werd de Medemblikker tuinder P. Schoutsen benoemd tot burgmeester van zijn stad.In 1920 werd de Medemblikker tuinder P. Schoutsen benoemd tot burgmeester van zijn stad. Samen met zijn vrouw werd hij bij het stadhuis onthaald door collega-burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders. (OVM)

De ‘stoutigheid’ van de Westfriese katholieken was berucht. In Nibbixwoud werd in 1623 op klaarlichte dag een openbare processie gehouden. Daarbij werd het vee door priesters gezegend. Gewapende functionarissen van Gecommitteerde Raden konden geen arrestaties verrichten: zij werden ontwapend en het dorp uitgezet. In 1649 deed zich in Zijdewind een beroemd incident voor. Bisschop Jacobus de la Torre droeg daar voor duizenden gelovigen de mis op. Plotseling verscheen de schout van de stede Niedorp om beslag te leggen op het roomse preekhuis, altaren en kerkzilver. De verzamelde menigte verzette zich echter heftig. De schout en zijn gerechtsdienaar moesten zich met hun pistolen en degens verdedigen om het vege lijf te redden. Het preekhuis werd een maand na het incident op last van de Staten van Holland met de grond gelijk gemaakt.
Ook in keurboeken werden na 1620 ‘anti-paapse’ bepalingen opgenomen. Kruisen op kerkhoven werden verboden, het op vastenavond vermomd langs de huizen gaan voor ‘eieren, worscht, vleesch of andere dingen’ – de voorloper van het huidige carnaval – werd aan banden gelegd.

Op dit schilderij dat in 1855 vermoedelijk door H. Vorderman werd gemaakt is de familie van Klaas Harshoorn de Jong afgebeeld.Op dit schilderij dat in 1855 vermoedelijk door H. Vorderman werd gemaakt is de familie van Klaas Harshoorn de Jong afgebeeld. Harshoorn de Jong was van 1859 tot zijn overlijden in 1886 burgemeester van Hoogkarspel. Ook was hij lid van de Tweede Kamer. (WFM)