In 1940 hield het Westfries Genootschap onder leiding van voorzitter Gerrit Nobel de Westfriezendag in de Parkzaal te Hoorn.In 1940 hield het Westfries Genootschap onder leiding van voorzitter Gerrit Nobel de Westfriezendag in de Parkzaal te Hoorn. Na de ochtendvergadering was het tijd voorde lunch. Mede-bestuurslid mevrouw M. Buishand-Molen (1872-1955) reikt Nobel daarbij de fruitschaal aan. (AWG)

Willem Nuyens (1823-1894) Geschiedenis der Beroerten

Iedere dag stapte dokter Nuyens in zijn hoge sjees, van het ene ziekbed voorthobbelend over dijken en slechte wegen naar het andere. Onderweg las hij constant en krabbelde hij aantekeningen in zijn notitieboekje. Eerst na de middag weer thuis werd er gedineerd en wat gerust, om 's avonds tot diep in de nacht te blijven studeren. Zijn kennismaking met pastoor P.M. Snickers van Lutjebroek, de latere aartsbisschop van Utrecht, werd het begin van een serie publicaties.

Foto van Nuyens die met zijn geschriften een belangrijke bijdrage leverde aan de emancipatie van de katholieken.Foto van Nuyens die met zijn geschriften een belangrijke bijdrage leverde aan de emancipatie van de katholieken. Door tegenstanders uit de protestante hoek werd Nuyens de horzel van Westwoud genoemd. (AWG)

Nuyens moest zich sterk maken voor katholieke emancipatie, vond de pastoor. Waren de Nederlandse katholieken niet even goede vaderlanders als de gereformeerden en liberalen? Nuyens heeft vervolgens te vuur en te zwaard de christelijk-historische visie van G. Groen van Prinsterer bestreden: was Nederland die protestantse natie zoals Groen die zag? Alberdingk Thijm en Schaepman, twee beroemde katholieke tijdgenoten van Nuyens, steunden de dorpsdokter volledig. Het was toch te gek, dat bij Groen de hele periode van de katholieke Middeleeuwen buiten beschouwing bleef en uitgerekend de tijd van de Roomse onderdrukking (1566-1795) als de enige echte Nederlandse geschiedenis werd gepromoveerd! De heren hadden er dan ook alle moeite mee op 1 april 1872 de vlag uit te steken, toen de inname van Den Briel door de Watergeuzen, driehonderd jaar tevoren, werd herdacht. Uiteindelijk wapperde in Westwoud toch de driekleur...
Niet Groen overigens, maar de Leidse liberaal Robert Fruin gaf als historicus in zijn dagen de toon aan. De slordig geklede Westfriese roomse medicus, in wie Fruin aanvankelijk slechts een dilettant had kunnen zien, werd door hem als een ernstig collega aanvaard.

De Dr. Nuyensstraat rond 1900. Westwoud eerde de beroemde huisarts al snel met een eigen straat.De Dr. Nuyensstraat rond 1900. Westwoud eerde de beroemde huisarts al snel met een eigen straat. Op de foto café De Ruiter. Links de veldwachter met zijn fiets. (AWG)