Neefjes, Jacob (1889-1965)

Gemeenschapsmens in Wervershoof

Jacobus Neefjes werd geboren in Wervershoof op 22 augustus 1889 als zoon van Pieter Neefjes en Trijntje Meissen. Hij werd landbouwer, eerst in het tuindersbedrijf van zijn vader, en trouwde op 5 mei 1919 met Catharina Schouten, dochter van de herbergier van het plaatselijke café 't Fortuin, Krijn Schouten, en van diens vrouw, Kniertje Bakker. Ze woonden op Dorpsstraat 110 en kregen zes kinderen: vier meisjes (Catharina -later zuster Castissima-, Cunera, Riet en Toos) en twee jongens (Piet en Ton). Rustig, liefdevol en zorgzaam, natuurliefhebber en diepkatholiek, zo herinneren zijn kinderen hem. In de dorpsgemeenschap stond hij bekend als arbeidzaam, gezellig zijn pijp rokend en geïnteresseerd in alles wat er om hem heen gebeurde. Hij leefde ook mee met het wereldgebeuren en was daarvan goed op de hoogte. Hij overleed in 1965.

Vincentiaan
Op 22-jarige leeftijd werd hij opgenomen in de plaatselijke afdeling van de officieel geheten 'Conferentie van de Heilige Vincentius á Paulo'. Die was opgericht om de leden in staat te stellen het eigen geestelijk leven te bevorderen en voor het geven van materiële steun aan minderbedeelden in eigen omgeving. Jacob had daarbij ook het talent en de inzet om een raadsman te zijn voor landbouwers en andere mensen die het in economisch opzicht moeilijk hadden in de periode tussen de twee wereldoorlogen en in de crisisjaren van vlak vóór de Tweede Wereldoorlog. In 1918 werd hij secretaris van de vereniging en hij bleef dat 25 jaar, totdat hij in 1943 voorzitter werd als opvolger van de overleden Bernard Huesmann. Dit bleef hij tot 1960.

Steun en Toeverlaat
In de magere jaren na 1930 was bij veel mensen in Wervershoof en omgeving evenals elders de nood hoog gestegen. Er werden zgn. 'bedelingen' gehouden ter ondersteuning van de vele behoeftigen op initiatief van de armbesturen van de parochies Wervershoof en Onderdijk en Neefjes was daarbij betrokken. Kort na de oorlog zorgde de Vincentiusvereniging ervoor dat er tijdelijk (meestal een klein aantal weken) onderdak werd gegeven aan kinderen uit Amsterdam-Noord die moesten opsterken in de gezonde Westfriese buitenlucht.

Culturele ontwikkeling
Neefjes heeft zich vanaf 1913 ook ingezet voor het bevorderen van de plaatselijke leesbibliotheek voor jong en oud. Begonnen met hoofdzakelijk vrome lectuur breidde hij het boekenbestand uit met spannende kinderboeken en boeiende literatuur en vormde hij een eigen keuringsdienst. Die bestond eigenlijk alleen uit zijn eigen persoon! Zijn eigen kinderen liet hij de kinderboeken 'keuren'.

Bejaardenzorg
Ruim veertig jaar was Jacob Neefjes lid en penningmeester van het parochiële armbestuur. Dat betekende onder meer dat hij zich in die jaren inzette voor de goede gang van zaken in het verzorgingshuis St. Jozef, waar hij veel invloed had.

Andere functies
In 1919 volgde Jacob zijn vader op als bestuurder van de veiling 'De Eendracht' in Hoogkarspel, opgericht in 1898. Veertig jaar was hij daar bestuurslid, waaronder enkele jaren secretaris. Bij zijn afscheid schreef hij een uitgebreid overzicht van de geschiedenis ervan.
Van 1930 tot 1941 was hij gemeenteraadslid van de Gemeente Wervershoof. Toen men hem na de oorlog met voorkeurstemmen weer koos, nam hij de benoeming niet aan, omdat hij de gang van zaken strijdig vond met het beleid op dit punt van de toenmalige KVP, zijn partij.
Twintig jaar was hij secretaris en commandant van de Wervershoofse Gewapende Burgerwacht. Die was in 1919, een tijd van revolutionaire dreiging, opgericht om de openbare orde te handhaven en om de burgers bij noodsituaties (bv. watersnood) te beschermen. Jacob Neefjes was in die periode dus een soort onbezoldigd veldwachter.
Ook was hij mede-oprichter en eerste voorzitter van het plaatselijke Bloembollencomité, later omgezet in de Gemeenschapsveiling. In de dertiger jaren was hij tevens tijdelijk voorzitter van de LTB, de Land- en Tuinbouwbond van zijn dorp. Voor veel tuinders (en ook middenstanders) verzorgde hij de boekhouding. Daarin volgde zijn zoon Piet hem op.

Onderscheiding
Op 27 november 1957 werd Jacob Neefjes onderscheiden met de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” en op 13 december 1961 ontving hij de ere-oorkonde van de St. Vincentiusvereniging afd. Wervershoof vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap in allerlei functies.

Publicaties:
Jacob Neefjes, 'Huize Sint Jozef' in 'De Skriemer', jaarboek van de Stichting Oud Wervershoof, jrg 8 (2004), pag. 42-48 met foto's.

Literatuur:
E. C. van de Swaluw, 'Jac. Neefjes' in 'De Skriemer', jaarboek van de Stichting Oud Wervershoof, november 2013

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: familie Neefjes (Wervershoof) en Gerard Weel (Hoorn) 2013.