De Commissie Geschiedschrijving werd opgericht in 1995 en is daarmee de jongste commissie van het Westfries Genootschap.

Doelstelling van de Commissie Geschiedschrijving:
1.  Het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van West-Friesland en het doen publiceren van de resultaten van dit onderzoek.

2.  Het toegankelijk maken van de bestaande geschiedenis van West-Friesland voor een groot publiek. Zowel jong als oud kan als een tweede doel gekenmerkt worden.

Onkostenvergoedingen
Het Westfries Genootschap heeft als één van haar doelstellingen het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het onderzoek van het cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de kennis van West-Friesland is daar een onderdeel van. Daartoe heeft het bestuur van het Westfries Genootschap de Commissie Geschiedschrijving ingesteld.
Eén van de middelen om het onderzoek naar de geschiedenis van West-Friesland te stimuleren is het verstrekken van onderzoeksvergoedingen, als tegemoetkoming in de kosten van onderzoek, zoals reiskosten naar archiefinstellingen en leges voor fotokopieën. De vergoeding is eenmalig en bedraagt maximaal € 1000,-.
Het formulier "aanvraag onkostenvergoeding" moet worden ingediend voordat het onderzoek is gestart. De aanvraag moet vergezeld gaan van een onderzoeksplan, waarin de opzet en het thema van het onderzoek omschreven worden. Tevens dient een begroting van de te maken kosten te worden ingeleverd. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of de aanvraag gehonoreerd wordt.
Bij de beoordeling van de aanvragen spelen de volgende criteria een rol:
 - het onderzoek moet een toegevoegde waarde hebben voor de geschiedschrijving van West-Friesland;
 - het onderzoeksplan toont aan dat van wetenschappelijk verantwoord onderzoek sprake is.
Na afloop van het onderzoek wordt een verslag (in tweevoud) van de werkzaamheden aan de Commissie Geschiedschrijving overlegd. Tevens wordt een exemplaar van de schriftelijke neerslag van het onderzoek, ongeacht de vorm waarin, kosteloos ter beschikking gesteld aan het Westfries Genootschap, het Westfries Archief en het Regionaal Archief Alkmaar. Zodra aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, vindt uitbetaling door het Westfries Genootschap plaats.
De uitvoering van de onderzoeksvergoeding is opgedragen aan de Commissie Geschiedschrijving. Deze beoordeelt de aanvragen en kan zich laten adviseren door externe deskundigen. Desgewenst kan de Commissie Geschiedschrijving over mogelijkheden voor publicatie adviseren.
Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Commissie Geschiedschrijving Westfries Genootschap
Postbus 2125
1620 EC Hoorn
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie Geschiedschrijving, 15 mei 2007.

Aanvraag onkostenvergoeding.
Indien u een aanvraag voor onkostenvergoeding wilt doen bij de "Commissie Geschiedschrijving Westfries Genootschap" voor het verrichten van een historisch onderzoek in West-Friesland stuur dan uw ondertekende aanvraag aan:
Commissie Geschiedschrijving Westfries Genootschap
Postbus 2125
1620 EC Hoorn

Uw aanvraag dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:
 - Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en (indien beschikbaar) het emailadres van de aanvrager/onderzoeker.
 - Het onderwerp van het onderzoek (s.v.p. onderzoeksopzet als bijlage bijvoegen).
 - Een globale omschrijving van de te raadplegen archieven en bibliotheken.
 - Het aantal weken onderzoek in West-Friesland.
 - De periode waarin dit onderzoek plaatsvindt.
 - Een overzicht van de geschatte kosten (berekening als bijlage bijvoegen).
 - Eventueel de naam van de universiteit en de naam van de begeleider.

Momenteel is een werkgroep bezig de agrarische geschiedenis in oostelijk West-Friesland in de jaren 1880-1930 te onderzoeken. Een andere werkgroep houdt zich bezig met het schrijven van korte biografieën over bekende Westfriezen.

De sluitzegel van het genootschap anno 1934.   De sluitzegel van het genootschap anno 1934.