Drie jaar lang heeft de Commissie Geschiedschrijving onderzoek gedaan naar de hiaten in de Westfriese geschiedschrijving. Om die leemten te kunnen aantonen moest worden geïnventariseerd. In de loop van 1997 kon het onderzoek met het uitbrengen van een publicatie, getiteld 'Westfriese gatenkaas', worden afgerond.
Op 18 oktober werd op een in kasteel Radboud in Medemblik gehouden symposium het eerste exemplaar overhandigd aan prof. dr. Leo Noordegraaf, voorzitter van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland. Voor dat symposium, georganiseerd onder de titel 'Wie vullen de gaten?', waren uitgenodigd vertegenwoordigers van de historische verenigingen in West-Friesland, alsmede afgevaardigden van de vakgroep geschiedenis van de Universiteiten in Amsterdam en de Hogeschool Alkmaar. Uit drie invalshoeken werd gediscussieerd over het mogelijk invullen van de gesignaleerde gaten. De Commissie is nu bezig te onderzoeken hoe in de praktijk een en ander kan worden gerealiseerd.

Jaap Raat, secretaris